Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Najčítanejšie v Manažmente školy v praxi 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Čo Vás najviac zaujímalo v roku 2021 v aktuálnom ročníku časopisu Manažment školy v praxi? Ponúkame 3 najčítanejšie príspevky. Zaujímala Vás téma adaptačného vzdelávania. Rozoberali ste kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady a venovali ste sa aj téme výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení. 

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Andrea Bilšáková - Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy - MŠP 2/2021

Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozícia učiteľa v etape vstupu do praxe je označovaná termínom začínajúci pedagogický zamestnanec. Veľmi dôležitým článkom v tomto procese je riaditeľ školy. Jeho úlohou je vytvoriť také podmienky, aby sa zo začínajúceho učiteľa stal aktívny, tvorivý učiteľ, ktorý vie pracovať s pedagogickou dokumentáciou, má základne právne vedomie, pozná svoje práva a povinnosti, je ochotný vzdelávať sa a tvorivým spôsobom pristupovať k práci v prospech žiakov.

Viac tu: Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy

Zdenka Matulová Juríková - Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady - MšP 2/2021

Napriek tomu, že podľa platnej legislatívy nemožno vykonávať kvalifikačné skúšky, pojem „kvalifikačná skúška“ sa z posudzovania kvalifikácie nevytratil skončením účinnosti niektorých právnych predpisov. V príspevku s názvom Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady poukazujeme na súvislosti v rámci legislatívy, na základe ktorých sa aj dnes stretávame s pojmom kvalifikačná skúška či náhrada kvalifikačnej skúšky. Je veľmi dôležité vedieť nadobudnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov uplatniť pri ich zaraďovaní do platových tried a je vhodné poznať nadväznosť právnych predpisov v tejto oblasti. Zmeny uvedieme v časovom slede prijímaných a rušených zákonov a vyhlášok.

Viac tu: Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady

Matej Drotár - Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení - 6/2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. V súčasnej dobe sa vyhlásenie výberového konania realizuje spravidla uverejnením na internetovej stránke zriaďovateľa, prípadne aj na internetových portáloch zaoberajúcich sa zverejňovaním voľných pracovných miest.

Viac tu: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov