Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Vzdelávanie workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnsoť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v online priestore

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvy...

Aktuálne - Didaktika č. 3/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Keď skúšaš hĺbku rieky, nerob to oboma nohami.“ Waren Buffet Mať odvahu prekonávať prekážky, vstupovať do rizika, nechať sa unášať nadšením z novoobjaveného je ako skúšať hĺbku rieky, ktorej dno nepoznáme. Aj v takýchto situáciách je však dôležit...

Externé testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že v školskom roku 2020/2021 ruší externé t...

Rozhodnutie ministra o predĺžení školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl do 30. júna 2021.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka pre efektívne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov praktických škôl sa predlžuje...

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochoren...

Ministerstvo kultúry pripravuje nový systém Kultúrnych poukazov

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

V roku 2021 Ministerstvo kultúry SR nespustí Program Kultúrne poukazy. Rezort k tomuto kroku pristúpil z viacerých dôvodov. Jednou z hlavných príčin je pretrvávajúca pandémia COVID-19, protipandemické opatrenia a dlhodobé obmedzenia hromadných pod...

NKÚ preveril na Ministerstve vnútra SR uplatňovanie pravidiel hospodárneho a účelného používania verejných prostriedkov i nakladania so štátnym majetkom

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Celoslovenská reforma verejnej správy ESO spôsobila okrem iného zmätok v riadení a financovaní vyše 300 školských zariadení a špeciálnych škôl, ktoré sa vďaka novým pravidlám dostali pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva vnútra.

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: au.vykazy.sk

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Základný modul funkčného vzdelávania - CĎV UK Bratislava

Kategória: Aktuality Autor/i: cdv.uniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave otvára "Základný modul funkčného vzdelávania" od 29. septembra 2021.

Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pre školský manažment, ktoré je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych ž...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk