Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 3/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Keď skúšaš hĺbku rieky, nerob to oboma nohami.“ Waren Buffet

Mať odvahu prekonávať prekážky, vstupovať do rizika, nechať sa unášať nadšením z novoobjaveného je ako skúšať hĺbku rieky, ktorej dno nepoznáme. Aj v takýchto situáciách je však dôležité stáť jednou nohou pevne na zemi. Znamená to starostlivo zvažovať svoje rozhodnutia, overovať si zdroje, trpezlivo analyzovať informácie a kriticky sa postaviť k prehodnocovaniu argumentov, ktoré nám pomôžu nielen poznať hĺbku rieky, ale udržia nás aj bezpečne na zemi.

Pomoc na tejto ceste ponúkame aj v 3. čísle odborného časopisu Didaktika, ktorého nosnými témami sú kritické myslenie, motivácia zamestnancov počas metodických dní, zážitkové učenie, prevencia pred šikanovaním, skupinové učenie, formatívne hodnotenie, ale aj konflikty v školskom prostredí.

Didaktika č. 3/2021

„V praxi sa často stretávame s egocentrickými ľuďmi. Mnoho z nich o svojom pôvodnom egocentrizme ani netuší. Len málokto z nich vie, ako vykonávať kontrolu nad svojím egocentrickým myslením. Sebaregulácia učiteľa v tomto smere je nevyhnutná“, píše v príspevku o bariérach v kritickom a etickom uvažovaní Martina Kosturková.

Jedným z najdôležitejších hnacích prvkov správneho fungovania školského aparátu je motivácia. Možno ju využiť pri realizovaní metodických dní, a to nielen v prostredí školy. Ján Lechman v článku s názvom Metodické pobytové dni pedagogických zamestnancov ako cesta k zlepšeniu klímy v školskom prostredí sa venuje téme realizácie metodických pobytových dní s cieľom zefektívnenia kvality vzdelávania a klímy v pedagogickom zbore, ale aj využitia tohto priestoru na aktualizáciu metodík.

Zážitkové vyučovanie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie. Katarína Vanková a Ivan Rácz sa pozreli na jeden z najmocnejších prostriedkov zážitkovej pedagogiky – zážitok.

Aký má šikanovanie dopad na vzdelávanie? Katarína Hollá v článku k tejto téme píše: „Celosvetovo je kyberšikanovanie na vzostupe, pričom sa uvedený trend pripisuje pandémii COVID-19, kedy došlo k bezprecedentnému zvýšeniu času pred monitormi.“ Upozorňuje, že je dôležité osloviť žiakov, ktorí majú edukačné ťažkosti a učiť ich zvládať negatívne emócie, ktoré mnohokrát vyplývajú z neúspechu a demotivácie.

Andrea Lešková, Stanislav Lukáč, Ivana Sotáková a Mária Ganajová v téme nadviažu na príspevok z predchádzajúceho čísla s názvom Charakteristika vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia a doplnia ho o vybrané ukážky kognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia.

V Didaktike sa budeme venovať aj téme konfliktov. Dana Švecová v príspevku o interpersonálnych konfliktoch medzi žiakmi a riešeniach konfliktov v triedach zamerala pozornosť na školskú klímu, ktorá je dôležitým faktorom školského života.

Pre vedúcich zamestnancov na rôznych pozíciách je dnes viac ako kedykoľvek predtým dôležité, byť oporou ľuďom v tíme. Aj v pozícii vedúceho predmetovej komisie, metodického združenia, vedúceho školského podporného tímu je správne byť facilitátorom diskusií v metodických orgánoch školy a udržať si nadhľad v situácii, ktorá je komplikovaná. Je dôležité byť integrujúcou osobnosťou, ktorá spája, ktorá vie, že rôznorodosť tímu môže byť jeho výhodou a ktorá má potenciál „poznať hĺbku rieky a stáť nohou pevne na zemi.“

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 3/2021

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov