Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2020

COVID-19 Pracovné stretnutie OZPŠaV na Slovensku s ministrom školstva k otváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vedenie OZPŠaV na Slovensku sa 27. 11. 2020 stretlo s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020.

Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 149 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) „Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, vý...

Podnetné články na portáloch Wolters Kluwer SR

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Články na portáloch Wolters Kluwer SR môžu byť inšpiráciou pre prax manažmentu rôznych oblastí (personalisti, zamestnávatelia, manažéri ľudských zdrojov, ekonómovia, účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, manažment zdr...

Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Martinák, Samo Varsik, Inštitút vzdelávacej politiky

Analýza absolventov stredných škôl študujúcich na zahraničných vysokých školách Vyše polovica absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku každoročne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Z nich 12 % (v roku 2012) až 17 % (v roku 2018) odchá...

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

COVID-19 Zamestnanci, ktorým to potvrdí zamestnávateľ, už majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020 majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tí zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

Prihlasovanie sa na Testovanie 9 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na riadny termín Testovania 9 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

ONLINE - Príležitosť pre stredoškolákov naučiť sa základy 3D modelovania a 3D tlače.

Kategória: Aktuality Autor/i: fri.uniza.sk

Si stredoškolák, chceš byť „in“ a získať zručnosť, ktorá hýbe svetom dnešných technológií? Je tu príležitosť naučiť sa základy 3D modelovania a 3D tlače. Vďaka ONLINE ŠKOLE 3D TLAČE 2020 si vylepšíš svoje počítačové zručnosti. Pracovať budeš na vl...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: testovanieziakov.sk

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákona č. 440/2015 Z. z., § 58 písm. p.) sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk