Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2020

BREXIT - informácie pre občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu,sk

Európska komisia vyzvala občanov a podniky, aby sa i naďalej aktívne informovali o priamych dopadoch brexitu na ich život, prácu alebo podnikanie ktorý by mal nastať 31. január 2020 .

Národná stratégia zručností pre Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súčasnosti je na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a len 4,5 % dospelej populácie je zapojená do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %.

Obdobie práce na dohodu u študenta a započítanie ich práce

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoistsk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, že obdobie ich práce na dohodu sa započíta len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Profesia days 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: profesiadays.sk

Profesia každý rok usporadúva Profesia days, kde majú príležitosť nájsť si prácu aj mladí ľudia či absolventi a absolventky. V tomto roku sa Profesia days organizuje v dňoch 4. - 5. marca 2020. 

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V roku 2020 si v tento deň pripomíname  75. výročie oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau (27. 1. 1945), kde násilnou smrťou zahynulo viac ako 1,1 milióna ľudí vrátane žien, detí a starcov.

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy. 

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15. 9. 2019 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1. 1. 2020 vo výške 95,96 EUR mesačne. 

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 1. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvádza ako pomôcku pre aplikačnú prax Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 1. 2020. 

Polročné prázdniny

Kategória: Aktuality

 Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2020 v utorok. 

Samospráva Profi

Kategória: Aktuality

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie. Je určený starostom obcí, primátorom miest, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC, účtovníkom a ekonómom, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií, ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

E. Petlák - Motivácia v edukačnom procese

Kategória: Aktuality

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii je to polovica úspechu práce učiteľa a učenia sa žiaka. 

Myšlienky našich autorov - Renáta Brédová

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deťom."

Skončenie pracovného pomeru a priznávanie dávok Sociálnou poisťovńou

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist

Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré možno priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide o dávku v nezamestnanosti, o nemocenské dávky, o ktoré poistenec požiada po ukončení pracovného pomeru, nemocenského poistenia z ochrannej lehoty.

Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu kníh

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci medzinárodného projektu EODOPEN bude zdigitalizovaných a sprístupnených 15-tisíc kníh. Jedným z partnerov projektu podporeného z európskeho programu Kreatívna Európa je aj priamo riadená organizácia rezortu školstva Centrum vedecho-technických informácií SR. 

Súťaž Frankofónia

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Zmena právnej úpravy osobných príplatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2019 Z. z., ktorý, okrem iného, mení úpravu osobného príplatku uvedenú v § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

10. januára 2020 nadobudla platnosť vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súťaž 3D tlač

Kategória: Aktuality Autor/i: itakademia.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž 3D tlač určenú stredoškolákom, ktoré majú 3D tlačiarnePrihlasovanie do súťaže bude prebiehať do 13. februára 2020. 

Príspevok na lyžiarsky kurz

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz základným školám II. stupňa a stredným školám sa poskytuje podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk