Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2019

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Začiatkom roka 2020 vyhlási MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá budú mať možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokumentu pre oblasť mládeže, ktorý je podmienkou pre oprávnenosť žiadostí.

Seminár k maturite z biológie

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Hlavnými zásadami zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo MŠVVaŠ SR, je znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.

Uplatnenie výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie u študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Najvýhodnejšie pre študentov je v prípade záujmu o prácu uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov.

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Medzinárodná konferencia ZMENA KLÍMY 2019 - výzvy a riešenia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Túžba pochopiť fungovanie ľudského myslenia a správania je stará ako ľudstvo samo. Hnaní túžbou po pozitívnom hodnotení sa dostávame do pozícií, v ktorých sa snažíme vyniknúť, alebo aspoň zakryť svoje nedostatky. Vysoké životné tempo mení školský svet. Vnímanie pozitívnych, ale aj negatívnych vzorov spoločenského a mediálneho prostredia patria k fenoménom doby, ktorá si vyžaduje vyššiu kvalitu riadenia zameranú aj na vzťahy v školskom prostredí. 

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Európsky týždeň odborných zručností

Kategória: Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností bude prebiehať od 14. – 18. októbra 2019 v Helsinkách. Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia na lokálnej a medzinárodnej úrovni organizované od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Svetový deň duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: nczisk.sk

Témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia (10. 10.) je duševné zdravie mladých v meniacom sa svete. 

Zmenu zdravotnej poisťovne netreba oznamovať Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí do konca septembra uzavreli dohody o zmene zdravotnej poisťovne, že túto zmenu netreba oznamovať Sociálnej poisťovni.

Manažment školy v praxi č. 9

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu sa venujeme téme téme stredných škportových škôl, ktoré boli vyčlenené spod doterajších gymnázií a zrodili sa v rámci komplexnej reformy športu. Upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. 

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - súťaž

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŚ SR, MZV a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Zvýšený prídavok na dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 226/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy má od 1. 9. 2019 nárok na zvýšený prídavok.

Porovnanie príplatkov v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnilo porovnanie príplatkov v regionálnom školstve.

Svetový deň učiteľov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Cieľom bolo pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce Charty učiteľov o pracovných podmienkach učiteľov. 

Analýza kapacít materských škôl - Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie opatrenia súvisiaceho s povinným predprimárnym vzdelávaním v 5. roku veku dieťaťa sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Seminár - Mediálna výchova v materských školách - cesta k mediálnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. 

Vakcíny proti chrípke

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ podľa § 79 zákona č. 138/2009 Z. z. pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy, resp. školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk