Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2019

Manažment školy v praxi č. 10

Kategória: Aktuality

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej praxe. Platí tu princíp jedného zodpovedného, a tým je riaditeľ školy. Je dôležité mať kvalitné informácie aj z legislatívy a pracovať na vzťahoch tak, aby klíma školy ponúkala neohrozujúce prostredie. Je nevyhnutné venovať pozornost aj prevencii sociálno-patologických javov a novým trendom v oblasti edukácie.

O odpisy z registra trestov budú môcť učitelia požiadať elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: domov.sme.sk

Učitelia nebudú musieť kvôli odpisom z registra trestov, ktoré potrebujú na preukázanie svojej bezúhonnosti, chodiť po úradoch.

Jesenné prázdniny

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2019/2020 sa jesenné prázdniny začínajú 30. októbra 2019 a končia 31. októbra 2019.

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Zimný čas

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Biologický rytmus organizmus sa posunu času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne  vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu.

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Akademia WSB v Dąbrowa Górnicza a Asociácia sociálnych pedagógov, o. z.

 

Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi,sk

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 338/2019 Z.z.

V celoživotnom vzdelávaní zaostávame za európskym trendom

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Celoživotné vzdelávanie je dôležitým nástrojom adaptácie na zmeny trhu práce, vyvolané napríklad novými technológiami. V krajinách ako Švédsko, Fínsko či Dánsko sa vzdeláva až štvrtina ľudí vo veku 25-64 rokovV piatich krajinách, vrátane Slovenska, je to menej ako 5 percent.

17. novembra 2019 si pripomenieme okrúhle výročie Nežnej revolúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi. 

Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí

Kategória: Aktuality

 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zisťoval v reprezentatívnom prieskume, akú formu absolvovali Slováci a Slovenky v ostatných 12 mesiacoch.

Zmena dovolenky v Zákonníku práce

Kategória: Aktuality

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá upravila dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov vysokých škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Novela nemení nič na rozsahu poskytovanej dovolenky u týchto zamestnancov, len upravuje jej znenie z formálno-právneho hľadiska. 

Seminár k maturite z biológie

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Začiatkom roka 2020 vyhlási MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá budú mať možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokumentu pre oblasť mládeže, ktorý je podmienkou pre oprávnenosť žiadostí.

Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Hlavnými zásadami zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo MŠVVaŠ SR, je znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.

Uplatnenie výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie u študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Najvýhodnejšie pre študentov je v prípade záujmu o prácu uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov.

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Medzinárodná konferencia ZMENA KLÍMY 2019 - výzvy a riešenia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svetový deň duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: nczisk.sk

Témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia (10. 10.) je duševné zdravie mladých v meniacom sa svete. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk