Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2020

Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

MŠVVaŠ SR SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. 

Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia o zaslanie zoznamu detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa).

Ekonomika školy a školského zariadenia, 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Druhé vydanie publikácie Ekonomika školy a školského zariadenia autorky Ingrid Konečnej Veverkovej predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj voľným pokračovaním uspešnej knihy Riadenie školy a školského zariadenia (2019).

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude mať troch štátnych tajomníkov - Moniku filipovú, Ľudovíta Paulisa a Ivana Husára.

Metodické usmernenie k Zmluve o vzájomnej spolupráci k projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Generálna riaditeľka MPC v súvislosti s opatreniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu choroby spôsobenej vírusom COVID-19 a s poukázaním na Opatrenie MŠVVaŠ SR vydáva Metodické usmernenie k aplikácii Čl. 7 bod 2 písm. a) Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.

Odporúčania Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu odporúča prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo. Škola môže výkonové a obsahové štandardy presunúť do vyššieho ročníka. 

Prví učitelia našich historických osobností

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi tému Prví učitelia našich historických osobností. Spoznajme prvých učiteľov Miloslava Hodžu, Branislava hronca, Andreja Radlinského, Mateja Bela, Branislava Hronca, Andreja Radinského, Adama Františka Kollára, Jána Kalinčiaka, Andreja Hlinku, Milana Rastislava Štefánika, Ľudovíta Štúra, Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučina, Ladislava Novomeského, Jána Kvačalu, Janka Matušku.

28. marec - Deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Ján Amos Komenský

Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo posilnilo na význame. Jednotlivé štáty v snahe uctiť si kvalitných pedagógov si  ustanovili vlastné Dni učiteľov. 

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie.

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

EČ a PFIČ sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku.

Testovanie 9 2020 sa neuskutoční

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 2020 nebude konať.

Novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súvislosti s vydaným rozhodnutím prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania bolo v rámci legislatívneho procesu nevyhnutnénovelizovať zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania

Kategória: Aktuality Autor/i: skolske.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že vyučovanie bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Ako sa rozprávať s deťmi o koronavíruse?

Kategória: Aktuality Autor/i: zvladnemeto.sk

Niekoľko odporúčaní, ako sa s deťmi rozprávať o tejto nepríjemnej téme tak, aby ste zmiernili ich strach a pomohli im správať sa bezpečne.

Zistenia TALIS 2018 - 2. časť

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

 Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. 

Linky podpory VÚDPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Linka podpory VÚDPaP je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19 a s opatreniami, ktoré štát prijíma a tieto majú dopad na ich fungovanie. Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto – pre všetkých záťažovej situácie – sme pripravení si Vás vypočuť a odpovedať Vám.

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. 

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Mgr. Branislav Gröhling sa narodil 6. apríla 1974 v Partizánskom. V rokoch 1988 - 1992 absolvoval štúdium v odbore navrhovanie a výroba obuvi a galantérneho tovaru na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom. Neskôr vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (2004 - 2009).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk