Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2018

Iuventa - Pilotné overenie programu Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozbieha pilotné overenie programu Škola bez nenávisti, ktorým nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“. 

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

Aj študenti pracujúci na dohodu si môžu uplatniť odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Aj študenti si môžu pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov určiť jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne a neplatiť z nej poistné na dôchodkové poistenie. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu.

Kultúrne poukazy 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: Ako možno kultúrne poukazy využiť? Tri zo štyroch poukazov môže

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu Kultúrne poukazy 2018 umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo aj iné účastnícke poplatky. Ak je cena vstupenky vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí návštevník v hotovosti.

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

E-správy zo slovensko.sk si už môžete poslať aj na e-mail

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Elektronická komunikácia so štátom je opäť o krok jednoduchšia. E-schránky na slovensko.sk dostali niekoľko nových funkcií. O ich dôležitosti rozhodli občania v používateľskom prieskume, ktorý Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) iniciovala v júli. Jedným z podstatných vylepšení je aj možnosť preposlať si správu na e-mail.

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov. Od 1. augusta 2018 možno viesť pedagogickú dokumentáciu ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a ktorých vzory vrátane potrebných sprievodných pokynov bude MŠVVaŠ SR schvaľovať a zverejňovať na svojom webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk.

Živá knižnica - Búranie predsudkov a stereotypov

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pozýva na Živú knižnicu - búranie predsudkov a stereotypov, ktorá sa bude konať dňa 5.10. 2018 v KOS v Nitre (Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, Nitra) v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Európsky týždeň odborných zručností 2018

Kategória: Aktuality

Európska komisia spustila registráciu podujatí na 3. ročník Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa bude konať 5. – 9. novembra 2018 vo Viedni. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia a aktivity, ktoré sa organizujú od 1. 9. do 31. 12. 2018.

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2018

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2018) s účinnosťou od 1. 09. 2018.

Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov

Kategória: Aktuality

Zber údajov sa realizuje v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém.

Zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. 8. 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura.

Požiadavka na zníženie úväzkov - OZ PŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku okrem pripomienok k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2018 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripomienkovali aj nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok, že výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený – inak je stanovený v rôznych pobočkách Sociálnej poisťovne a aj v rôznych kalendárnych mesiacoch. Poberateľ dávky nemocenské ju teda pri dlhodobej práceneschopnosti nemusí dostať každý mesiac v ten istý deň.

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky

Kategória: Aktuality

Cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS) je zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém.

Sústava odborov vzdelávania pre stredné školy a vecná pôsobnosť k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 251/2018 Z. z. 

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 252/2018 Z. z.

Na veku záleží - Vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, odbory zdravotníctva na úradoch samosprávnych krajov v spolupráci s projektom Na veku záleží organizujú vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk