Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

Cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testuje sa v predmetoch - matematika, slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS, maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM. Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ). 

NÚCEM umožní žiakom absolvovať prípravu na T5-2018. Základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test, budú v dňoch 5. – 7. novembra 2018 (pondelok až streda) sprístupnené elektronické testy vhodné pre prípravu žiakov na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov. Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania na webovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2018, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2018 papierovou formou. Podrobné informácie a pokyny k príprave na T5-2018 elektronickou formou NÚCEM zašle príslušným základným školám elektronicky a zverejní na stránke www.etest.sk do 19. 10. 2018. Riadne testovanie T5-2018 (21.11.2018) sa uskutoční iba papierovou formou.

Zdroj a ďalšie informácie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov