Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2019

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: erasmusplus.sk

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 14 až 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2019 Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (no...

Ocenenie Roma Spirit odštartovalo svoj jedenásty ročník

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

17. júla odštartoval Roma Spirit 2019 jedenásty ročník ocenenia všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. 

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.

Nariadenie o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách nadobudne účinnosť 1. augusta 2019. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti nadobudne účinnosť 1. septembra 2019. 

Zákon č. 209/2019 Z. z. upravuje povinné predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov bol vyhlásený zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt...

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona).

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýc...

Štruktúra výdavkov domácností

Kategória: Aktuality

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk