Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2019

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: erasmusplus.sk

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 14 až 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2019

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novela Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Ocenenie Roma Spirit odštartovalo svoj jedenásty ročník

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

17. júla odštartoval Roma Spirit 2019 jedenásty ročník ocenenia všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. 

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.

Historická škola prof. Jozefa Mistríka v Španej doline

Kategória: Aktuality

Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove postavenej v roku 1650 priamo na námestí v Španej Doline. Špania Dolina má zaujímavú históriu vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. 

Nariadenie o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách nadobudne účinnosť 1. augusta 2019. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti nadobudne účinnosť 1. septembra 2019. 

Zákon č. 209/2019 Z. z. upravuje povinné predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov bol vyhlásený zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona).

Štruktúra výdavkov domácností

Kategória: Aktuality

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Správy vo svete generácií "Alfa a Zet" - verejná diskusia

Kategória: Aktuality

Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – CenPress v spolupráci s organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje dňa 18. 7. 2019 verejnú diskusiu o verejnom dianí a mládeži. 

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) k špecializovaným činnostiam.

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Šikanovanie je označenie konania, ktoré vnímame ako opakovaný nátlak na nás, no jeho hrubšie formy môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu, či priestupku. Konanie možno rozdeliť do dvoch rovín.

Hmotnosť aktovky dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Výber školskej tašky a jej nosenie môže spôsobiť deťom vážne zdravotné ťažkosti.

Svetové dedičstvo na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. 

Riadenie školy - beh na dlhé trate

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V podmienkach slovenského školstva sa riaditeľom školy stáva pedagóg, v ktorom dozrela potreba zmeny. Získané pedagogické skúsenosti ho vedú k presvedčeniu, že disponuje životnými zručnosťami a odbornými spôsobilosťami dôležitými pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja školy. Nezanedbateľnou výhodou je, ak má skúsenosti z nižších stupňov riadenia, napr. z pozície zástupcu riaditeľa školy. Na začiatku si zodpovedne pripraví koncepčný plán rozvoja školy, ktorý vychádza z analýzy jej aktuálneho stavu a vlastných predstáv o jej efektívnom riadení a s nadšením sa pustí do jeho plnenia.

1. októbra 2019 sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov

Kategória: Aktuality

 S účinnosťou od 1. októbra 2019 sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov. 

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti, dnes odobrila svojím podpisom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 

Rada školy a kompetencie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Riaditeľ školy zvoláva riadne zasadnutie rady školy, určuje ich termíny a program, píše zápisnice zo zasadnutí a uchováva u seba dokumentáciu rady školy. Má na to právo?

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období od 4. - 10. novembra 2019.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk