Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.

Výzva Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov je zameraná na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do výzvy sa môžu zapojiť vysoké školy v rámci celého Slovenska vrátane bratislavského samosprávneho kraja.

Výzva Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je obdobou výziev Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a Čitateľská, matematická, prírodovedná a finančná gramotnosť na gymnáziu. Jej cieľom je  podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl vrátane vytvárania pedagogických klubov. Výzva bude dostupná v rámci celého Slovenska, aj v bratislavskom samosprávnom kraji.

Výzva Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov je určená mimovládnym/neziskovým organizáciám. Cieľom je umožniť zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva je určená aj podpore pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl a doplnkovo aj podpore profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu 

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk