Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2017

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 184/2017 Z.z.

Užitočný letný manuál pre cestovateľov

Kategória: Aktuality

Cestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva bohatším. Zároveň však môže so sebou priniesť aj isté zdravotné riziká, na ktoré v rámci prevencie upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aby ste sa vyhli možným problémom, v dostatočnom predstihu pred plánovanou cestou by ste si mali urobiť zastávku u svojho lekára. Veľmi dôležité je to najmä pre cestovateľov, ktorí „majú v hľadáčiku“ krajiny s nízkym hygienickým štandardom, zvlášť trópy a subtrópy.

Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií a uznávania takto získaných kreditov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje viaceré žiadosti o usmernenie vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. V záujme zjednotenia postupu pri riešení problematiky overovania profesijných kompetencií a v záujme odstránenia prípadných rozporov vydáva ministerstvo stanovisko.

Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

Kategória: Aktuality

Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Ministerstvo školstva na tento účel vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať do 29. septembra 2017. 

Výber z časopisu ročník 2013 - 2016

Kategória: Aktuality

Odomykáme výber článkov z nášho odborného časopisu Manažment školy v praxi, ročník 2013 až 2016, priamo na stránke časopisu, v jeho elektronickej verzii. Ponúkame návod, ako pripraviť komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu. Poskytneme informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Venujeme sa téme prestíže učiteľského povolania a chybám, ktoré môžu byť dôležitým diagnostickým nástrojom pre učiteĺa. 

Plavčan zastavil experiment, ktorý rodiny oberal o peniaze

Kategória: Materské školy

Školy a rodičia žiakov prišli o tisíce eur. Časť viacdetných rodín sa ocitla v zvláštnej situácii, keď jedno z detí úrady uznali oficiálne za chudobné, no súrodencov nie. Aj také následky malo rozhodnutie ministerstva školstva, aby všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia najprv absolvovali vyšetrenie u detského psychológa, a až potom boli uznané za chudobné a mali nárok na príspevok. Ministerstvu školstva nestačilo, keď rodičia žiakov poberali dávku v hmotnej núdzi. Psychológovia nestíhali, a preto odrazu štatistiky vyznievali tak, akoby v regiónoch vymizla chudoba. Po kritike systém menia. Na obmedzený čas.

Podpora na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nový zoznam výrobkov, na ktoré bude možné poskytnúť finančnú pomoc z prostriedkov Únie a štátneho rozpočtu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach vyšlo v Zbierke zákonov č. 189/2017 Z. z.

V školstve potrebujeme zlepšiť výsledky i financovanie

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo oproti najvyspelejším dosahuje podpriemerné výsledky, ktoré sa v posledných rokoch zhoršujú. Výdavky na vzdelávanie sú v porovnaní s najvyspelejšími krajinami dlhodobo nižšie. Napriek tomu, že dostupnosť vzdelávania je vysoká a až 91 % študentov končí najmenej strednú školu, podiel žiakov so slabými výsledkami je jeden z najvyšších medzi krajinami OECD. Z celkových výdavkov na školstvo identifikovali analytici potenciálne úspory v objeme 88 mil. eur (0,1 % HDP). Vytvára sa tak priestor na financovanie opatrení zvyšujúcich hodnotu, ktoré si vyžadujú dodatočné financovanie.

Pracovná doba učiteľa nekončí na obed. Podľa analýz dát softvérovej firmy pracujú učitelia po nociach a cez víkendy

Kategória: Aktuality

Verejnosť, ako aj politici často prezentujú názory, že práca učiteľa končí v skorých poobedných hodinách, a preto zvyšovanie učiteľského platu nie je celkom adekvátne. Softvérová firma prevádzkujúca celoštátnu elektronickú žiacku knižku aSc Applied Software Consultants našla riešenie, ako tento mýtus vyvrátiť. Pripravila štatistiky, ktoré prezentujú, že práca učiteľa predstavuje ďaleko dlhší pracovný čas. Dokázala analyzovať dáta, koľko hodín a v akých dňoch trávia učitelia na počítačoch so zápisom do žiackej knižky. Výsledok ukázal, že práca učiteľov sa nekončí naobed, ba dokonca ani piatkovým večerom.

2% k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1. 9. - 31.12. 2017

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platy pod minimálnou mzdou

Kategória: Aktuality

Stanovisko Predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne. Zákon č. 553/2003 Z. z. počas svojej existencie prešiel pomerne náročným a komplikovaným legislatívnym vývojom. Ani značne rozsiahly počet noviel však nepriniesol výrazné zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ani odstránenie nedostatkov, ktoré tento systém obsahuje. 

Spôsob používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Kontinuálne vzdelávanie Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav spolu s Francúzskym inštitútom v Bratislave otvárajú kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl. Otvorenie štúdia je plánované na október 2017 a ukončenie na jún 2018. Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia.

Zmena vyhlášky o špeciálnych školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z., vyšla v zbierke zákonov pod č. 186/2017 Z. z. 

Vyhláška č. 185/2017 Z.z. reaguje na zmenu v sústave odborov vzdelávania

Kategória: Aktuality

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z., vyšla v Zbierke zákonov č. 185/2017 Z.z.

Novela zákona o financovaní škôl

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v zbierke Zbierke zákonov pod č. 182/2017 Z. z.

Študenti: Výnimku z platenia poistného si môžete uplatniť len pri dohode o brigádnickej práci študenta

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu počas letných prázdnin na dohodu o brigádnickej práci študentov, že nemajú povinnosť platiť poistné, ak si uplatnia výnimku z platenia poistného. Princípom takejto výnimky je, že ak ich príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.

Plavčan ustúpil, deti sa nebudú musieť učiť písaným spojitým písmom

Kategória: Aktuality

Od septembra nebudú mať školy povinnosť učiť spojité písanie písmo. Budú sa môcť učiť písať aj inovatívnym nespojitým písmom Comenia Script. Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) ustúpil a školy si tak budú môcť aj naďalej vybrať, akým typom písma budú deti v prvej triede písať. Presvedčila ho petícia za slobodu v písaní, ktorú podpísalo viac ako 10-tisíc ľudí.

Analýza regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce z dielne IVP

Kategória: Aktuality

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR zverejnil komentár o analýze regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce pod názvom (Ne)preferované odbory

Leto s Wolters Kluwer

Kategória: Aktuality

Toto leto za dopravu vôbec neplatíte!

Všetky knižné publikácie zakúpené od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 Vám pošleme bez nákladov na dopravu!

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk