Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Marián Varga

Počet článkov autora: 64


COVID-19 Nárok na stravné lístky pri home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

COVID-19 Práca v domácnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

COVID-19 Rozdelenie pracovného času - práca na doma a prekážka v práci N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Učiteľ gymnázia má nariadenú prácu z domácnosti z dôvodu uzatvorenia škôl. Pracovný čas učiteľa je 37,5 hod. týždenne, teda 7,5 hod. denne. Môže zamestnávateľ určiť učiteľovi rozsah práce z domácnosti tak, aby jeho vyučovacia činnosť z domu bola v...

COVID-19 Výpočet mzdy v prípade mimoriadnych opatrení N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V období 16.3. - 31.3. 2020 boli zamestnanci doma. Keďže v pracovnom poriadku (PP) ani v inom internom dokumente školy nemáme dojednanú možnosť prace "na doma", uplatnil som na toto obdobie § 142/3 ZP. Bude im vyplatená náhrada mzdy v plnom rozsah...

Darčekové poukážky a sociálny fond N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručen...

Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vzniknutý roz...

Doplatky dotácie na stravu - neuhradené platby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Riešime problém s doplatkom dotácie na stravu, ktorá sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ majú doplatiť za obed pre svoje dieťa ...

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracovný pomer...

Lekárske potvrdenie o chorobe žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka pri neprítomnosti menej ako tri dni alebo ak túto neprítomnosť aj opakovane ospravedlňuje jeho zákonný zástupca?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Recipročné očakávania a lojalita N

Publikované:

Príčiny zotrvania v tradičnom prístupe k vzdelávaniu N

Publikované:

Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie, ale aj na základe rozhovorov s učiteľmi sme toho názoru, že príčiny spočívajú aj v ich obavách pred novým, v ich myslení a v postojoch k novému. Ide o tzv. vnútorné činitele, ktoré vyplývajú z pohľadu učiteľa na nové možnosti, nedôveru k novému, ba aj strachu z neznámeho.