Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2021

2/2021

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (1.)

Mgr. Andrea Bilšáková Zo seriálu: Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozí...

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

JUDr. Matej Drotár Zo seriálu: Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Rodičia považujú za samozrejmosť to, že ich deti budú v škole v bezpečí. Aké sú povinnosti školy v súvislosti so zabezpečením bezpe...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08
Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 8. 2. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1336-9849

Editoriál

ŽIVOT BEZ PRETVÁRKY

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica

Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) nás stále navádza žiť život bez klamstiev, hádok a klebiet. Pre školské prostredie to platí dvojnásobne. Dôležití dospelí, ktorí v tomto prostredí disponujú mocou, sú pre žiakov vzorom, a to nielen na vyučovacej hodine v triede, ale kedykoľvek, keď sa stávajú súčasťou deja vytvárajúceho príbeh žiaka. Počas dištančného vzdelávania to pedagógovia pociťujú na vlastnej koži intenzívnejšie. Možná prítomnosť „divákov“ na online vzdelávaní prináša so sebou aj väčšiu dávku sebareflexie. Druhé číslo časopisu Manažment školy v praxi prináša aj témy, ktoré nám pomôžu zvládať náročné obdobie pandémie a pomôžu nám napĺňať obsah citácie z úvodu.

Skúsenosť škôl s prítomnosťou podporných tímov opisujú Katarína Vančíková a Robert Sabo. Na základe výskumných dát indikujú problémy, ktoré môžu sťažiť adaptáciu podporných tímov na školách a ovplyvniť tak kvalitu ich práce.

„Premena tradičnej školy na školu kritického myslenia a charakteru vyžaduje v prvom rade prijať myšlienku, že ide o veľmi náročnú úlohu,“ píše Martina Kosturková v príspevku s názvom Internalizácia – prvý krok riaditeľa k premene tradičnej školy na školu charakteru a kritického myslenia.

Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk