Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Efektívne riešenie konfliktov medzi žiakmi

Dátum: Rubrika: Mediácia

V súčasnom dynamickom školskom prostredí sa mediačné zručnosti ukazujú ako esenciálne pre efektívne riešenie konfliktov a podporu pozitívnych vzťahov medzi žiakmi. V príspevku rozvíjame tému významu a aplikácie mediačných zručností v edukačnom kontexte, kladúc dôraz na tréningové aktivity, ktoré môžu mediátorom, pedagógom aj žiakom pomôcť zlepšiť ich schopnosť zvládania konfliktných situácií. V práci sa zameriavame na výcvik žiakov v rovesníckej mediácii, čo predstavuje jedinečný prístup k budovaniu komunitnej podpory a zodpovednosti medzi žiakmi.

Článok si možno stiahnuť v časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom.

Mediácia je alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov, podobne ako facilitácia či vyjednávanie. Pri mediácii ide o proces, ktorý sa používa na riešenie sporov medzi stranami pomocou neutrálnych a nezávislých osôb, mediátorov. Ide o štruktúrovaný proces, ktorý má svoje postupy a pravidlá. Tie sú jasne zadefinované. Mediácia ako forma riešenia konfliktu očakáva osobnú zainteresovanosť človeka, jeho otvorenosť a aj ochotu riešiť konflikt. Musíme však počítať s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou príde aj k intenzívnemu prejavovaniu emócií v určitých štádiách prežívania konfliktnej situácie. Lenka Holá (2003, str. 190) uvádza, že: „Mediácia je metóda riešenia konfliktu komunikáciou, pri ktorej neutrálna, kvalifikovaná osoba pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnom dorozumievaní, ktorého cieľom je dosiahnutie ich spokojnosti s procesom a výsledkom riešenia konfliktu.“

Od mediátora sa očakáva, že bude:

 • nestranný, nezaujatý, bude mať rovnocenný prístup ku každému,
 • neutrálny, nehodnotí strany, problém, situáciu, vyhodnocuje realizovateľnosť dohody strán a 
 • nezávislý, mal by mať profesionálny vzťah k stranám, nezaložený na akomkoľvek príbuzenskom, priateľskom, finančnom vzťahu (Bednařík, 2001).

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorej tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať (Bieleszová, 2023). Školská mediácia môže byť účinným nástrojom na zlepšenie prostredia a klímy v škole.

Konfliktné situácie odohrávajúce sa na dennej báze sa týkajú rôznych cieľových skupín a majú cyklický charakter. Opakujú sa s každou novou generáciou žiakov a rodičov, pričom charakter problémov sa mení spolu s dobou, ktorej požiadavka na prevenciu negatívnych sociálno-patologických javov a podporu duševného zdravia sa stáva normou. Je potrebné povedať, že v takomto prípade sa úloha mediátora presúva z roviny riešenia vzniknutého konfliktu do vzdelávania v oblasti riešenia konfliktov.

Rovesnícka mediácia je proces, pri ktorom nielen výsledok, ale predovšetkým jej priebeh treba vnímať v kontexte cieľovej skupiny žiakov, ich veku a im zodpovedajúcim skúsenostiam. V rovesníckej mediácii ide o riešenie konfliktov v školskom prostredí, triedach, ktoré vznikajú medzi žiakmi, kamarátmi, spolužiakmi – zmierovaním prostredníctvom rovesníckych mediátorov. V praxi to znamená, že mediátorom je žiak – rovesnícky mediátor. Rovesníckym mediátorom sa stáva žiak, ktorý v rámci tréningových aktivít zameraných na sociálne a mediačné zručnosti, ktoré sú prispôsobené veku žiakov, sa učí zrozumiteľným spôsobom získavať mediačné zručnosti.

Osvojené mediačné zručnosti môže rovesnícky mediátor využívať pri zmierňovaní situácií, pri práci so skupinovou dynamikou (formulovanie rozdielnych názorov, záujmov, tlmočenie hlasu žiakov smerom k učiteľom), pri prevencii skupinového myslenia, napr. keď chlapci sú považovaní za lepších športovcov ako dievčatá, keď sa jednotkári považujú za šikovnejších žiakov, pri nastavení procesu pravidiel fungovania skupiny, zlepšení vzájomnej komunikácie a pod.

Zážitkové metódy a techniky edukácie v rovesníckej mediácii zahŕňajú:

 • skupinové diskusie, na ktorých sa účastníci môžu podeliť o svoje názory a skúsenosti, a tak sa navzájom obohatiť o nové perspektívy,
 • rolové hry umožňujú jednotlivcom vstúpiť do rôznych úloh a situácií, čo im pomáha lepšie pochopiť postoje a pocity druhých ľudí,
 • kreatívne riešenie problémov podporuje inovácie a nápadité prístupy k náročným situáciám,
 • hľadanie spoločných záujmov a kompromisov prostredníctvom modelových situácií učí účastníkov, ako nájsť vyvážené riešenia, ktoré sú akceptovateľné pre všetky strany,
 • práca s filmom a textom umožňuje analyzovať rôzne scenáre a ponaučenia z nich vyplývajúce,
 • sebareflexia a práca so spätnou väzbou poskytujú priestor na osobný rast a zdokonalenie komunikačných zručností,
 • skupinové projekty, ktoré podporujú tímovú spoluprácu,
 • diskusné panely s odborníkmi na rôzne témy,
 • simulácie reálnych konfliktových situácií na lepšie pochopenie dynamiky konfliktov,
 • praktické cvičenia zamerané na ro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk