Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2018

3/2018

Vzťah rady školy a zriaďovateľa

Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“...

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Medzi najdôležitejšie faktory úspešného vývinu osobnosti patrí spoločenské prostredie, z ktorého jedinec pochádza a výchova, ktorú získava v rámci rodiny, školy a okolia. Súčasnosť je charakterizov...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk