Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2019

9/2019

Stredné športové školy

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

V školskom roku 2019/2020 sa v našom školskom systéme, popri druhoch stredných škôl, ktorými sú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá, objaví no...

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (2.)

PaedDr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Kvalita vzťahov v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme problémom, ktoré ohrozujú zdravú klímu v školskom prostredí. Rozoberieme nízku otvorenosť a chýbajúcu dôveru, upozorníme na nebezpečenstvo citového vydierania ako prejavu ma...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 9. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Nový školský rok zvykne byť spojený s predsavzatiami. Riaditeľ školy sa zhlboka nadýchne, pripraví sa na množstvo administratívnych úkonov, ktoré súvisia s manažovaním školy, školského zariadenia. Jeho úloha však nekončí pri riešení personálnych otázok, študovaní novej legislatívy, pri pripravení rozpočtu, ani po zapracovaní dôležitých zmien do vnútorných školských dokumentov. Súčasťou jeho práce je aj kvalitné manažovanie ľudských zdrojov. Myslieť musí aj v rovine prevencie pred výskytom sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Pomôcť manažmentu školy, školského zariadenia správne sa rozhodnúť vieme aj my, a to prostredníctvom odborných príspevkov skúsených autorov, ktorí ponúkajú aktuálne informácie a odporúčania v legislatíve, pri manažovaní školy, v rovne prevencie, kultúry školy, ale aj v oblasti financovania, vzdelávania a súčasných trendov. Ponúkame ich aj v 9. čísle časopisu Manažment školy v praxi. 

„Nikdy som nemal pocit, že moja práca bola zbytočná“, hovorí uznávaný nestor pedagogiky, profesor Erich Petlák. Zhovárali sme sa o jeho pedagogických skúsenostiach, tvorivých prístupoch k edukácii, o motivovaní tímu, o didaktike, aj o kľúčových požiadavkách interakcie medzi kolegami. Ingrid Konečná Veverková v článku „Správa o hospodárení školy a školského zariadenia“ informuje o zásadách tvorby dôležitého dokumentu, ktorý poskytuje prehľad o zdrojoch a použití financií, slúži na analýzu a porovnanie financovania jednotlivých škôl a školských zariadení na úrovni jednotlivých zriaďovateľov ako aj na celoštátnej úrovni. Žaneta Surmajová v príspevku „Stredné športové školy“ informuje čitateľov o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú športových škôl.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk