Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2021

10/2021

Legislatívne možnosti riaditeľa pri výbere svojho zástupcu

JUDr. Matej Drotár

V príspevku sa pozrieme na zákonné možnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia pri výbere svojho zástupcu. Vzhľadom k absencii špeciálnej legislatívnej úpravy je potrebné v tomto smere sa ...

Osobný rozvoj lídra v kontexte digitálnej transformácie školy

Ing. Jana Šošovičková, PhD.

Príspevok je motivovaný zmenou pohľadu na význam školy a vzdelávania v 21. storočí. Nové formy a metódy vzdelávania, ktoré priniesla mimoriadna situácia v období od 13. marca do súčasnosti, významn...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 10. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1336-9849

Editoriál

Úsmev  ako hodnota chvíle,        v ktorej sa dáva

„Úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.“ Ján Werich

Hodnota chvíle, v ktorej ponúkame úsmev, ale aj oporu pri prekonávaní prekážok našim kolegom, je nevyčísliteľná. V prípade vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých často v samote uvažovania sprevádza aj únava a zodpovednosť, je úsmev signálom, že zmena sa dá zvládnuť. V tomto kontexte je dôležité dopriať si čas na oddych, a to napríklad aj pri dobrom časopise. Veríme, že presne taký, s kvalitným obsahom, Vám ponúkame.

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku „Zverejňovanie informácií v školách a školských zariadeniach“ pozrela na včasný a bezproblémový prístup k pravdivým a úplným informáciám. V článku prináša odpovede na časté otázky k tejto problematike.

Gabriel Havrilla a Andrej Bebjak sa venujú právnym dôsledkom šikanovania, mobbingu a bossingu. Definujú tieto pojmy, rozoberajú prostriedky právnej ochrany, právnu úpravu v Zákonníku práce, v Antidiskriminačnom zákone. Rozvádzajú aj tému, ktorá sa týka neoprávneného zásahu do osobnostných práv jednotlivca – poškodzovania mena a dobrej povesti.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk