Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 3/2024

3/2024

Prevrátené vyučovanie a jeho využitie v edukácii

Mgr. Mário Petlák

NÁMETY REALIZÁCIE PREVRÁTENEJ HODINY Súčasná doba je výrazne poznamenaná inováciami. V našich podmienkach je požiadavka inovácií ešte naliehavejšia, čo vyplýva aj z hodnotenia výsledkov PISA. V šk...

Diskusia žiakov v primárnom vzdelávaní

PaedDr. Dušana Bieleszová

V príspevku sa venujeme téme diskusie žiakov v primárnom vzdelávaní. Ponúkame aktivity zamerané na rozhodovanie, ktoré demonštruje jednoduchý prístup k rozvoju kritického myslenia. Venujeme sa aj p...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Odborný redaktor: PaedDr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 20. 5. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1338-2845

Editoriál

Zdieľanie skúseností v tíme

Kľúčovým faktorom úspechu a rastu organizácie je zdieľanie skúseností v tíme. Zdieľanie posilňuje vzájomnú dôveru, otvára komunikáciu, učí lepšie porozumieť rôznym potrebám ľudí v tíme, otvára priestor pre inovácie. Zdieľanie zvyšuje aj výkonnosť tímu a jeho schopnosť riešiť nové výzvy. Vzájomná inšpirácia skúseností z praxe vytvára pocit spolupatričnosti, a to vedie k väčšej angažovanosti a lojalite. Každý člen tímu má svoje jedinečné zručnosti a odbornosť. Zdieľaním skúseností môžu členovia tímu získať nové informácie, overiť si aktuálnosť využívania vlastných metód a foriem práce v edukácii a súčasne zakomponovať nové stratégie a techniky do svojej učiteľskej alebo vychovávateľskej výbavy. V 3. čísle Didaktiky venujeme priestor zdieľaniu skúseností z pedagogickej praxe.

Mário Petlák v článku o prevrátenom vyučovaní, ktorého podstata spočíva v tom, že na novom učive a mnohých iných úlohách žiaci pracujú doma, upozorňuje, že žiaci sa zdokonaľujú v samoučení, využívajú vlastné štýly učenia sa, ktoré im vyhovujú a niektorí aj zisťujú, čo im pri učení vyhovuje.

Dušana Bieleszová v príspevku „Diskusie žiakov v primárnom vzdelávaní“ ponúka aktivity zamerané na rôzne formy rozhodovania sa žiakov, ktoré demonštrujú jednoduchý prístup k rozvoju kritického myslenia. Autorka upozorňuje, že v rámci diskusie sa treba sústrediť aj na jej pravidlá.

V druhej časti príspevku o artefiletike, ktorú možno využívať ako nástroj na psychickú podporu žiakov, Kristína Bielčiková a Barbora Sender píšu o aktivitách, ktoré pomáhajú rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebapoznanie a vyjadrovanie emócií.

Aktuálnu tému pre vychovávateľov školských klubov detí ponúka ­Gabriela ­Zábušková. Autorka sa v príspevku zamerala na vzájomné prepojenie tematických oblastí výchovy a vzdelávacích oblastí výchovy v zmysle spoločenskej objednávky prispievať k ucelenému a jednotnému systému základného vzdelávania. Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk