Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zdieľanie skúseností v tíme

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Kľúčovým faktorom úspechu a rastu organizácie je zdieľanie skúseností v tíme. Zdieľanie posilňuje vzájomnú dôveru, otvára komunikáciu, učí lepšie porozumieť rôznym potrebám ľudí v tíme, otvára priestor pre inovácie. Zdieľanie zvyšuje aj výkonnosť tímu a jeho schopnosť riešiť nové výzvy. Vzájomná inšpirácia skúseností z praxe vytvára pocit spolupatričnosti, a to vedie k väčšej angažovanosti a lojalite. Každý člen tímu má svoje jedinečné zručnosti a odbornosť. Zdieľaním skúseností môžu členovia tímu získať nové informácie, overiť si aktuálnosť využívania vlastných metód a foriem práce v edukácii a súčasne zakomponovať nové stratégie a techniky do svojej učiteľskej alebo vychovávateľskej výbavy. V 3. čísle Didaktiky venujeme priestor zdieľaniu skúseností z pedagogickej praxe.

Mário Petlák v článku o prevrátenom vyučovaní, ktorého podstata spočíva v tom, že na novom učive a mnohých iných úlohách žiaci pracujú doma, upozorňuje, že žiaci sa zdokonaľujú v samoučení, využívajú vlastné štýly učenia sa, ktoré im vyhovujú a niektorí aj zisťujú, čo im pri učení vyhovuje.

Dušana Bieleszová v príspevku „Diskusie žiakov v primárnom vzdelávaní“ ponúka aktivity zamerané na rôzne formy rozhodovania sa žiakov, ktoré demonštrujú jednoduchý prístup k rozvoju kritického myslenia. Autorka upozorňuje, že v rámci diskusie sa treba sústrediť aj na jej pravidlá.

V druhej časti príspevku o artefiletike, ktorú možno využívať ako nástroj na psychickú podporu žiakov, Kristína Bielčiková a Barbora Sender píšu o aktivitách, ktoré pomáhajú rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebapoznanie a vyjadrovanie emócií.

Aktuálnu tému pre vychovávateľov školských klubov detí ponúka ­Gabriela ­Zábušková. Autorka sa v príspevku zamerala na vzájomné prepojenie tematických oblastí výchovy a vzdelávacích oblastí výchovy v zmysle spoločenskej objednávky prispievať k ucelenému a jednotnému systému základného vzdelávania.

V rubrike o umelej inteligencii zhrnieme Európsku koncepciu dôveryhodnej umelej inteligencie.

Ak sa rozhodneme pre aktívnu prácu s klímou školy, nemôžeme čakať rýchle a instantné výsledky. Soňa Koreňová pripomína, že práca s dôverou a vzťahmi je beh na dlhé trate. V článku prináša niekoľko príkladov toho, ako škola môže spájať školské komunity. K téme efektívnej komunikácie s rodičmi, najmä pre triednych učiteľov, pripravujeme aj septembrový webinár.

Postavenie školského logopéda tak, ako ho vníma zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, opíše Zdenka Matulová Juríková. Poukáže aj na kompetenčný profil školského logopéda podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Erich Petlák v príspevku " 20 najdôležitejších princípov pre vzdelávanie" upriamuje pozornosť na ich motivačný zámer. Opiera sa o štúdiu, ktorá bola vydaná Americkou psychologickou asociáciou Koalíciou pre psychológiu v školstve. 

Lenka Štvrtecká a Viktória Gergelyová v príspevku s názvom „Výzvy v jazykovom vzdelávaní cudzincov na univerzitách“ zahŕňajú opis súčasných potrieb týchto študentov vzhľadom na ich rečové kompetencie, ktoré sú potrebné v komunikácii v slovenskom jazyku.

Vážené kolegyne, kolegovia, odovzdanie myšlienok, ktoré inšpirujú; nápadov, ktoré pomôžu skvalitniť výchovu a vzdelávanie a vízií, ktoré v spoločnej realizácii posilnia spoluprácu v tíme, môže byť prvým krokom na ceste k zmene, ktorú naše školstvo potrebuje. Spoločne môžeme dosiahnuť skvelé výsledky a zapáliť nádej pre celoživotné učenie sa všetkých žiakov, ktorí sa na chvíľu stávajú súčasťou našich príbehov.

/redakcia/


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk