Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Obsah výchovy mimo vyučovania (1.)

Dátum: Rubrika: Vychovávateľ

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

Štátne výchovné programy odzrkadľujú zmeny aj vo výchove a vzdelávaní v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Pedagogickou výzvou sa stáva koncepcia neformálneho vzdelávania a integrácia neformálneho vzdelávania vo výchove mimo vyučovania. Najväčšou zmenou je publikovanie Štátneho výchovného programu, redukcia jeho obsahu a zavádzanie tzv. nových – novo koncipovaných tematických oblastí výchovy. V príspevku charakterizujeme tematické oblasti z hľadiska ich obsahových komponentov (tém a cieľov). Zameriame sa na vzájomné prepojenie tematických oblastí výchovy a vzdelávacích oblastí výchovy v zmysle spoločenskej objednávky prispievať k ucelenému a jednotnému systému základného vzdelávania.

Obsah výchovy vo voľnom čase nie je presne vymedzený pedagogickými dokumentami. Je odlišný podľa jednotlivých typov zariadení a ich funkcií. Vychovávateľky majú pri stanovení obsahu výchovy dostatočnú voľnosť, môžu využiť svoju iniciatívu, profesionalitu a tvorivosť. Obsah činnosti v školských kluboch detí (ďalej len „ŠKD“) vychádza zo záujmov a potrieb detí a z poslania výchovy mimo vyučovania definovaného v školskej legislatíve, v zákonoch a vyhláškach, v ich cieľoch.

Uspokojovanie potrieb a záujmov detí sa uskutočňuje pomocou ponuky voľby aktivít a záujmových činností jednotlivými školskými zariadeniami.

Z pohľadu cieľov výchovy a vzdelávania obsah činnosti v ŠKD určujú tri hľadiská (upravené podľa Zelina, 2012 in Zelinová):

(1) KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A GRAMOTNOSTI/SPÔSOBILOSTI: Máme tendenciu k porovnávaniu systému kompetencií, gramotností/spôsobilostí dieťaťa primárneho/základného vzdelávania a dieťaťa v školskom zariadení. Sme náchylní používať vzorec, podľa ktorého máme nadväzovať vo výchovno-vzdelávacej činnosti na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré dieťa získa v škole. Súhlasíme s tým, že vychovávateľ/vychovávateľka má byť oboznámený so vzdelávacím programom školy a profilom absolventa primárneho/základného vzdelávania, aby mohol rozvíjať a formulovať kompetencie detí/žiakov vo výchovno-vzdelávacom zariadení, ktoré je súčasťou danej školy. Súhlasíme s Novotnou (2023), že kompetencie, gramotnosti/spôsobilosti nemajú byť totožné s kompetenciami absolventa primárneho vzdelávania, ale môžu byť aj iné, závisí to od potrieb detí, ktoré školské zariadenie navštevujú. Kategorizácie kompetencií, gramotností/spôsobilostí sú formulované ako odporúčané, nie záväzne nariadené.

Pre výchovu mimo vyučovania je prioritou afektívny a psychomotorický rozvoj a vyvážene kognitívny rozvoj. Podľa Novotnej (2023) v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach treba u detí/žiakov rozvíjať kompetencie v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti, finančnej a digitálnej gramotnosti, podnikania a kreativity, kritického myslenia, v oblasti občianstva, komunikácie a interpersonálnych vzťahov, intrapersonálneho rozvoja, aj v oblasti fyzického a duševného zdravia.

(2) TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY: Komunikácia a práca s informáciami, Sebarozvoj a svet práce, Zdravie a subjektívna pohoda, Spoločnosť a príroda, Kultúra a umenie (Rodina a partnerské spolužitie – len Štátny výchovný program pre školské internáty).

(3) OSOBNOSŤ DIEŤAŤA/ŽIAKA (psychické charakteristiky): kognitivizácia (proces celoživotného vzdelávania), socializácia (proces prosocionálneho správania), autoregulácia (proces preberania zodpovednosti za seba a svoje správanie), motivácia (proces k sústavnému zdokonaľovaniu sa), emocionalizácia (proces zdokonaľovania citových kvalít osobnosti), tvorivosť (proces rozvíjania tvorivých schopnosti, tvorivého riešenia problémov).

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je vnútorne prepojená s obsahom a cieľmi základného vzdelávania.

Tematické oblasti výchovy sú kompatibilné so vzdelávacími oblasťami základného vzdelávania.

Príklad: Kompatibilita tematických oblastí výchovy so vzdelávacími oblasťami

Tematická oblasť výchovy
Vzdelávacie oblasti
Komunikácia a práca s informáciami
Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami.
Sebarozvoj a svet práce
Človek a svet práce
Zdravie a subjektívna pohoda
Zdravie a pohyb
Spoločnosť a príroda
Človek a spoločnosť, Človek a príroda
Kultúra a umenie
Umenie a kultúra

 Pozn. autorky: Skratky TOV nie sú dané priamo legislatívou, ide o tzv. iniciálové skratky podľa autority a spoločenskej váhy Pravidiel slovenského pravopisu.

Ciele tematických oblastí výchovy sú prispôsobené požiadavkám 21. storočia, záujmom a potrebám súčasných detí, trendom vo svete vzdelávania (d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk