Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Príklad z praxe

Hodnotenie kvality školy z pohľadu komplexného manažérstva kvality – aplikačná prax

V príspevku zodpovieme otázky zamerané na zisťovanie názorov na kvalitu školy. Na základe aplikovania princípov manažérstva kvality školy ponúkame vzor a odporúčania, ako možno tento proces podporiť. Opisujeme nástroje na zisťovanie úrovne stavu š...

Činnosť metodických orgánov materskej školy

V príspevku sa venujeme činnosti metodických orgánov školy, ktorými sú v materských školách metodické združenia. Metodické združenia patria  medzi poradné orgány riaditeľa. Ponúkame aj niekoľko konkrétnych tipov z praxe, ktoré obohatia činnosť met...

Príklady dobrej praxe - Aktivity na triednických hodinách

Triednické hodiny podľa vyhlášky č. 224/2011 Z. z. už nie sú súčasťou rozvrhu hodín. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, podľa akého interného predpisu sa práca triedneho učiteľa bude realizovať. V mnohých školách je zaužívané, že triednické hodiny ...

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy

Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických orgánov školy môže byť vedeniu školy oporou, ale aj určit...

Medzinárodný program Primary Yers Programme a komplexné rozvíjanie osobnosti žiaka

Medzinárodný program Primary Years Programme poskytuje organizácia International Baccalaureate. Žiaci vzdelávaní podľa tohto programu sa učia, ako prevziať kontrolu nad svojím učením, učitelia vzájomne spolupracujú pri prehlbovaní učenia sa žiakov...

Tvorivá trieda – využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informácie o pandémii a následne sa u nich objavuje strach...

Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu

V článku sa pokúšame vyjadriť svoj pohľad na vyučovanie občianskej náuky a limity, na ktoré neraz naráža. Nejde o komplexný pohľad, ale skôr o fragmentárne uchopenie problému, ktoré si neuzurpuje právo na pravdu, ale skôr smeruje k iniciovaniu dis...

Komunikácia, komunikačný reťazec a komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme komunikácii, ktorej hlavným cieľom je vzájomné porozumenie a spolupráca v tíme. Opíšeme komunikačný reťazec, ktorý spája vysielač s prijímačom prostredníctvom komunikačného kanála a ktorý je východiskom pre porozumenie proc...

Questing vo vzdelávaní – s kráľovskými korunkami spoznávame Bratislavu

V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu vedomostí je frekventovanou témou v poslednom desaťr...

Zvyšovanie povedomia v oblasti odpadov v kontexte školského prostredia na Slovensku

V súčasnosti sa ľudstvo usiluje dosiahnuť čo najvyšší komfort bez ohľadu na spotrebu prírodných zdrojov a nadmernú tvorbu odpadov rôzneho druhu, čo má za následok globálne environmentálne problémy. Kvalita života (nielen) človeka závisí od prostre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk