Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk

V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme naliehavosť špecializácie v školskej mediácii, ktorá by umožnila mediátorom aktualizovať kompetencie mediátora aj v tejto oblasti. Rozoberieme rôzne možnosti pôsobenia mediátora v školskom prostredí.

Úvod

Mediácia realizovaná podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len „zákon o mediácii“), ale aj mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania klímy v školách a školských zariadeniach. Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde je prítomnosť mediátora žiaduca. Očakávať pritom možno väčšiu otvorenosť osôb, ktorých sa riešenie konfliktov týka, intenzívnejšie prejavovanie emócií, väčšiu flexibilitu tém, rôzne štádia zrelosti osobnosti, aj rozdielnu mieru schopnosti posúdiť spornú situáciu. V súčasnosti rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Vymedzenie kľúčových pojmov

Definovanie kľúčových pojmov v mediácii nám umožní bližšie sa pozrieť na tému mediácie a jej významu v špecifickom prostredí škôl a školských zariadení na Slovensku. V príspevku sme sa zamerali na využívanie mediácie v školách a školských zariadeniach regionálneho školstva.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o mediácii je mediácia „mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“. Podľa § 3 zákona o mediácii je mediátorom „každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1“.

Jednou z aplikačných oblastí, v ktorej možno využívať mediáciu, je aj školská mediácia. 

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov alebo mediácie podľa zákona o mediácii. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať.

Ak ide o zvládanie napätia vo vzťahoch medzi žiakmi, riešenie ich konfliktov, prevenciu, a to s využitím sociálnych, resp. mediačných zručností žiakov, hovoríme o rovesníckej mediácii v školskom protredí. Zároveň platí, že čím je dieťa mladšie, tým viac sa v prevencii a tréningových aktivitách orientujeme na podporu sociálnych zručností a v staršom veku žiakov sa môžeme viac sústrediť na zručnosti, ktoré priamo súsvisia s konfliktom, teda na mediačné zručnosti.

Osobou, ktorá rieši konflikty podľa zákona o mediácii, môže byť len mediátor registrovaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR1. Osobou, ktorá rieši konflikty v školskom prostredí prostredníctvom mediácie ako odbornej metódy, prípadne využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia v tíme (pedagogickom tíme, pracovnom tíme, žiackom tíme, medzi rodičmi a učiteľmi a pod.), môže byť spravidla:

  • mediátor registrovaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR,
  • mediátor, ktorý má osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, ktorou sa posudzujú jeho odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti (po absolvovaní odbornej prípravy mediátora),
  • osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu mediátora,
  • pedagogický, resp. odborný zamestnanec vrátane vedúceho zamestnanca v školstve, ideálne ak absolvoval ďalšie vzdelávanie zamerané aj na riešenie konfliktov,2
  • rovesnícky mediátor, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie.

Mediátor môže v školskom prostredí pôsobiť nielen ako mediátor podľa zákona o mediácii, resp. využívať mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, ale aj ako lektor vzdelávania v mediácii, pričom cieľovou skupinou môžu byť pedagogickí zamestnanci, resp. odborní zamestnanci, žiaci, rovesnícki mediátori, zákonní zástupcovia detí a žiakov, ale aj zamestnanci školských úradov. Mediácia tak môže napĺňať v školskom prostredí aj rovinu prevencie. V prípade prevencie môže ísť o priamu prevenciu, ktorá predstavuje osvetu, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania, ďalej môže ísť o sekundárnu prevenciu, ktorá je zameraná na riešenie aktuálnych konfliktov, a terciárnu prevenciu, ktorá je vymedzená na prácu s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby dobre riešený spor bol vzorom riešenia konfliktov a nedochádzalo k reeskalácii, odvete či pomste.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je mediátorom podľa zákona o mediácii, ak neabsolvoval odbornú prípravu mediátora, nemá osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, resp. nie je mediátorom registrovaným v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Môže však využívať mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov a môže byť koordinátorom školskej mediácie, resp. rovesníckych mediátorov - žiakov, ale aj lektorom programu rovesníckej me

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk