Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev  

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2016

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorej cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Dátum uzavretia: 28.02.2017 (mpsr.sk).

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“. Dátum uzávierky do 13. 02. 2017 (minedu.sk).

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2017

Kategória: Výzvy

Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí pre mladých ukazujúc aktívnu účasť na rozvoji Európy. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov zo všetkých členských štátov EÚ. Termín - do 30. januára 2017 (charlemagneyouthprize.eu).

Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!

Kategória: Výzvy

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy, výskumu a umenia. Je určená pre študentov či študentky od 15 do 26 rokov. Uzávierka podávania žiadostí je do 31. januára 2017 (nadaciapontis.sk).

SÚŤAŽ: Aká bude budúcnosť slovenského školstva?

Kategória: Výzvy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s portálom www.skolskyservis.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov a študentov pod názvom Budúcnosť slovenského školstva. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: Deti a mládež do 15 rokov. Stredoškoláci a vysokoškoláci od 16 rokov. Pedagógovia. Súťažný príspevok treba odoslať najneskôr do 31. januára 2017 (skolskyservis.teraz.sk).

Diskusia s odborníkmi na tému Migrácia v Európe

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na stretnutie s odborníkmi na tému Migrácia v Erópe. Diskusia sa uskutoční v rámci pravidelných diskusných stretnutí na aktuálne témy dňa 29. 11. 2016 od 17.00 hod. do 19.00 hod. Návratku zasielajte do 27.11. 2016 (statpedu.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 18. 1. 2017. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.3.2017 (minedu.sk).

Výzva BSK - Šport a mládež 2017

Kategória: Výzvy

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu športu a mládeže pre rook 2017. Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 11.1.2017 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň vo fyzickej podobe do podateľne BSK (region-bsk.sk).

Súťaž Náboj Junior 2016

Kategória: Výzvy

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pozýva na 5. ročník súťaže Náboj Junior, ktorá sa bude konať 25. novembra 2016 v 27 mestách na Slovensku a v 16 mestách v Česku. Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a primy – kvarty osemročných gymnázií. Termín súťaže je 25. novembra 2016. Registrácia končí 17. 11. 2016 (junior.naboj.org).

Vyhlásenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky v rámci protidrogových aktivít vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž potrvá od 8. novembra do 6. decembra 2016 (uvzsr.sk).

Poznaj slovenskú reč

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch.  Dokumenty a formuláre súťaže sú zverejnené na www.statpedu.sk a sú záväzné pre všetky postupové kolá a kategórie.

Spoločne pre región - grantový program

Kategória: Výzvy

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty v maximálnej výške 2 500 eur  podporia  inovatívne projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj  environmentálne a vzdelávacie aktivity. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 16. januára 2017 (kapratskanadacia.sk).

Festival šikovných

Kategória: Aktivity pre žiakov

10. a 11. novembra 2016 sa stretnú žiaci, ktorí budú svoje nadanie a talent prezentovať na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník (siov.sk). 

Bibliotéka - 10. 11. - 13. 11. 2016

Kategória: Výzvy

Najväčší knižný veľtrh na Slovensku Bibliotéka otvorí brány Incheby v dňoch 10. - 13. novembra 2016. Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá je zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok (incheba.sk).

Hodina Kódu - Hour of Code 2016

Kategória: Výzvy

Hodina kódu je celosvetová aktivita, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta. K dispozácii majú rôzne výukové programy. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti. Hodina kódu je určená pre účastníkov vo veku od 4 do 104 rokov. Cieľom kampane je poskytnúť Hodinu kódu desiatkam milióno žiakov v jednom týždni od 5. - 11. decembra 2016 (hourofcode.com).

Zelené oázy - 11. ročník otvoreného grantového programu

Kategória: Výzvy

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.  Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Uzávierka je 12. decembra 2016 (ekopolis.sk).

Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu?

Kategória: Výzvy

Rada mládeže Slovenska a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA pozýva na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2016 od 10.00 do 14.00 v priestoroch IUVENTA, na Karloveskej ulici 64 v Bratislave, a 16. novembra 2016 od 09.30 do 13.30 vo Výmenníku na ulici Brigádnická 3, v Košiciach. Účasť treba potvrdiť do 11. novembra 2016 (mladez.sk).

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Kategória: Výzvy

Dnešným dňom odštartoval na Slovensku Týždeň vedy a techniky 2016 (7. 11. - 13. 11.). Oficiálne otvorenie sa konalo v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy (tyzdenvedy.sk). 

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Výzvy

VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. Veľká pozornosť bola venovaná diskusiám k zaujímavým a aktuálnym otázkam. Výstupom z konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia. 

JUVYR 2016-2017

Kategória: Výzvy

ŠIOV pripravuje v dňoch 10. až 11. novembra 2016 ďalší ročník celoslovenského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výstava má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu predstavením tvorivosti a kreativity v profesiách, ukážkami interaktívnych prezentačných a podnikateľských zručností s využitím moderných vzdelávacích nástrojov (siov.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk