Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 138/2019 Z.z. a zmeny

Zákon 138/2019 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 164/2022 Z.z. S U

Schválený 9. 5. 2022 Účinný 1. 6. 2022  

164/2022 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Vyhláška 142/2022 Z.z. S U

Schválený 19. 4. 2022 Účinný 28. 4. 2022  

142/2022 Z.z. o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku

Zákon 414/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

414/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Nariadenie vlády 201/2019 Z.z.

Schválený 3. 7. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 8. 2. 2022  

201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyhláška 361/2019 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2019 Účinný 15. 11. 2019 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Zákon 188/2015 Z.z.

Schválený 30. 6. 2015 Účinný 31. 8. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

188/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 14/2015 Z.z.

Schválený 28. 1. 2015 Účinný 1. 3. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

14/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 312/2013 Z.z.

Schválený 13. 9. 2013 Účinný 1. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

312/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 325/2012 Z.z.

Schválený 20. 9. 2012 Účinný 23. 10. 2012 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

325/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 568/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

o celoživotnom vzdelávaní, v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

Zákon 390/2011 Z.z.

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 12. 11. 2011 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 5/2005 Z.z.

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

5/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 317/2009 Z.z.

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

251/2018 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

245/2019 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

287/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Archív zmien v legislatíve