Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2019

3/2019

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

RNDr. Bc. Mária Takáčová Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiak...

Skupinové učenie vo vyučovacom procese

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole

Skupinové vyučovanie patrí ku koncepciám, ktoré sa začali rozvíjať koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako protiklad vtedajšieho vyučovania. Rozvoj vedy a techniky, nové technické vynálezy, rozvoj ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08 Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 7. 3. 2019

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019

ISSN 1336-9849

Editoriál

Správne informácie, ustálené názory a postoje

Ustálené názory a postoje dávajú riaditeľovi školy pocit bezpečia. K ich ukotveniu potrebujeme spoľahlivé informácie z rôznych oblastí riadenia – z legislatívy, financovania, z oblasti prevencie, manažovania ľudských zdrojov, hodnotenia, ako aj súčasných trendov v oblasti výchovy a vzdelávania. V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy.

Komentár k školskému zákonu bol vydaný v júni 2016. K januáru 2019 bol dvanásťkrát novelizovaný. V prvej časti príspevku s názvom „Novely školského zákona“ autori prinášajú prehľad noviel a stručne informujú o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a do školskej praxe.

Skupinové vyučovanie patrí k progresívnym koncepciám edukácie, ktoré sa začali rozvíjať už koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Napriek tomu, že nie je ničím novým a neznámym, prax poukazuje na to, že v školách stále pretrvávajú tzv. klasické prístupy k edukácii, ktoré nerozvíjajú viaceré stránky osobnosti žiaka. Ako treba vytvárať skupiny, ako by mala vyzerať vyučovacia hodina v skupinovom vyučovaní rozoberá autor v článku s názvom „Skupinové vyučovanie vo vyučovacom procese“.

V treťom pokračovaní príspevku „Integrácia  žiakov v základnej škole“ sa autorka venuje hodnoteniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podmienkam výchovy a vzdelávania týchto žiakov.

Riaditeľ školy, ak prijíma do svojej školy žiakov z iných kultúr, musí pre svoj personál pripraviť stretnutie, kde ich bude informovať o osobitostiach práce s týmito žiakmi. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk