Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 3/2019

Práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim

Dátum: Rubrika: Rozhovor Zo seriálu: Rozhovory

RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika – fyzika. Viac ako dvadsať rokov učila na stredných školách, najdlhšie na gymnáziu. Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sa stala v decembri 2009. Základnou filozofiou školy je krédo „Škola, do ktorej chodíme radi, je pre žiaka základným pilierom osobného rastu, pre rodiča partnerom pri výchove detí, pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie a pre obec centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry a spoločenského života“.

Váš školský vzdelávací program znie Z regiónu úspešne do sveta. Prečo ste zvolili tento slogan? Aká je Vaša vízia smerom k žiakom?

Sme škola v obci a naši žiaci odchádzajú do okolitých miest za vzdelaním a neskôr za prácou. Našou úlohou je pripraviť ich tak, aby výzvy, ktoré im život mimo obce prinesie, zvládli čo najlepšie. Našou prioritou je vytvorenie takých podmienok na vzdelávanie, aby sa v škole mohli a aj chceli vzdelávať všetky deti z našej obce. Zároveň máme snahu žiakom ukazovať, že sú dôležitými obyvateľmi Zvolenskej Slatiny. Pre každého človeka je dôležité, aby mal domov a mal rád miesto, kde žije. Náš absolvent by mal byť rozhľadený, moderne zmýšľajúci človek, ktorý dokáže prirodzene vnímať rozdiely medzi ľuďmi a akceptovať ich. Želáme si, aby to bol človek slušný, zodpovedný a múdry.

Ste školou, ktorá má inkluzívny tím. Kto všetko je súčasťou inkluzívneho tímu a aký je prínos inkluzívneho tímu?

Inkluzívny tím tvoria odborní zamestnanci školy (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, školský psychológ). Úzko spolupracujú najmä s pedagogickými asistentkami, ktorých máme na škole päť. Vzdelávame žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, žiakov s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí, s vývinovými poruchami učenia a správania, s Aspergerovým syndrómom a početnú skupinu tvoria detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré zväčša pochádzajú z dvoch rómskych segregovaných osád Úhrady a Nový Dvor. Realizujeme projekt s názvom „Využime rôznorodosť našich žiakov a lepšie ich pripravme na život v multikultúrnom svete“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aké sú aktivity tohto projektu?

Prvá aktivita „Učme sa tolerancii“ je realizovaná najmä odbornými zamestnancami. Odborní zamestnanci učia všetkých, no najmä žiakov a ich rodičov väčšej tolerancii. Sú veľkým prínosom v práci s deťmi z rómskej komunity a pri hľadaní spolupráce s rodičmi rómskych detí. Pomáhajú všetkým žiakom školy pri riešení bežných vzťahových problémov, s učením sa a realizujú rôzne preventívne programy. Spolu s učiteľmi a asistentkami hľadajú vhodné metódy a formy práce tak, aby žiaci mohli dosahovať čo najlepšie vzdelávacie výsledky.V rámci druhej aktivity projektu „Pomôžme odstrániť prekážky“ pracujú tri pedagogické asistentky v triedach prvého až štvrtého ročníka. Pomáhajú deťom na vyučovaní, aj v popoludňajšom čase. Úlohou asistentiek je odstraňovať prekážky tak, aby žiaci z MRK mohli napredovať rovnako ako ostatní žiaci triedy. V minulosti práve tieto deti vyžadovali od učiteľov na hodinách veľa času a veľmi veľkú pozornosť. Následne sa to odzrkadľovalo na vzťahoch v triede a nepriaznivo aj na kvalite vyučovania. Rôznorodosť potrieb našich žiakov sa učíme vnímať ako výhodu a obohatenie nás všetkých. Je to možnosť ukazovať deťom, ako to bude vyzerať v spoločnosti, v ktorej budú žiť a pracovať. Sme presvedčení, že ich tak lepšie pripravujeme na život.

Vediete tím pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov? Je práca s odbornými zamestnancami školy iná ako práca s pedagogickými zamestnancami školy?

Odborní zamestnanci prinášajú do školy nové pohľady a iné riešenia. Sú veľmi potrební. Úprimne, už si nevieme predstaviť život v škole bez ich pomoci. Práca s nimi ma mnohému naučila. Učíme sa spoločne hľadať nové riešenie situácií, ktoré prináša každodenný život. Naopak, odborní zamestnanci vidia, ako to v skutočnosti v školskej praxi vyzerá. Zisťujú, že mnohé usmernenia a odporúčania týkajúce sa detí so špecifickými vzdelávacími potrebami sa nedajú realizovať. Uvedomujú si, čo je a čo už nie je v silách a možnostiach učiteľa. Pre mňa ako riaditeľku je práca s každým tímom zamestnancov iná. Pedagogickým zamestnancom som už viac ako tridsať rokov, túto prácu vnímam aj cez svoje zážitky a osobné skúsenosti. Prácu odborných zamestnancov spoznávam postupne. Som skôr pozorným poslucháčom. Moja úloha je ťažká v tom, že na financovanie odborných zamestnancov a pedagogických asistentov nie je ľahké získavať zdroje.

Súčasťou Vašej školy je aj Centrum voľného času. Prečo ste sa ho rozhodli zriadiť? Čo ponúka žiakom Vašej školy?

Centrum voľného času vzniklo v roku 2015 ako reakcia na potrebu zmysluplného vyplnenia voľného času detí. Jeden krúžok majú žiaci bezplatne, za ďalšie platia len symbolickú sumu. Tým sa krúžky stali dostupnými pre všetkých žiakov školy. Najväčší záujem detí je o športovo-pohybové aktivity. Naši strelci sú dlhodobo úspešní v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tešíme sa, že deti navštevujú aj krúžky remeselné, kde robia rôzne ručné práce, učia sa šiť, variť. Tí, ktorí to potrebujú, majú možnosť sa aj niečo doučiť, napríklad angličtinu, matematiku a slovenský jazyk. Turisti spoznávajú okolie obce, mladí žurnalisti sa venujú vlastnej literárnej tvorbe, vydávajú školský časopis. Nadšenci programovania sú kamaráti s Baltíkom, zúčastňujú sa celoslovenských a medzinárodných súťaží.

Aké aktivity ponúka deťom materská škola?

V materskej škole sa stretávajú deti akoby z dvoch svetov. Na jednej strane sú to deti, ktoré majú doma dobré zázemie. Rodičia sa im veľa venujú, čítajú im, cestujú s nimi. Tieto deti prichádzajú do materskej školy najčastejšie vo veku troch rokov a do základnej školy nastupujú veľmi dobre pripravené. Na druhej strane k nám prichádzajú detičky, ktoré nemajú osvojené základné hygienické návyky, často nepoznajú zubnú kefku, hrebeň a tečúcu vodu. Doma nemajú vlastnú posteľ, ani hračky. Rodičia im venujú veľmi málo pozornosti, netušia, čo je knižka a v ruke nikdy nedržali pastelku. Svet mimo osady a obce nepoznajú. Do materskej školy nastupujú často až vo veku piatich rokov. Ako šesťročné tak aj napriek našej veľkej snahe nemajú šancu byť pripravené na zvládnutie učiva prvého ročníka základnej školy. Pani učiteľky v materskej škole majú neľahkú úlohu a veľmi by potrebovali pomoc asistentiek a odborných zamestnancov.

Ste školou, ktorá má vo svojom názve meno spisovateľky Terézie Vansovej. Poznajú žiaci jej príbeh?

Každý návštevník školy sa s Teréziou Vansovou zoznámi už pri vstupe do budovy, kde má naša patrónka čestné miesto. Škola je zapojená do činnosti Združenia škôl s regionálnou výchovou. Vďaka veľkému počtu aktivít zameraných na podporu regionálnej výchovy naši žiaci dobre poznajú svoje okolie, jeho minulosť a tiež príbehy významných osobností našej obce – Márie Ďuríčkovej, Jána Bahýľa a Terézie Vansovej. Terézia Vansová je pre nás žena, ktorá zmýšľaním a tvorbou predbehla svoju dobu. Príkladná bola jej starostlivosť o tých najzraniteľnejších, chudobné deti a siroty. Inšpiráciou sa nám stala jej pomoc ženám, ktoré učila variť a viesť domácnosť. Na počesť 160. výročia narodenia Terézie Vansovej sme v roku 2017 vydali knihu s názvom „U nás doma“. Žiaci našej školy spolu s učiteľmi zozbierali od starých mám tradičné slatinské recepty, pridali k nim zaujímavé historky a fotografie dokumentujúce život v rôznych obdobiach našej obce.

Naša škola, to sú najmä usilovní ľudia, ktorí veria, že práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim. Preto našim deťom venujeme veľa času, trpezlivosti a úsilia. Želáme si, aby sme dobre a múdro využili to, čo nám predchádzajúce generácie zanechali. Dúfame, že tí, čo prídu po nás, budú vedieť a chcieť v našej práci pokračovať.

Ďakujeme za rozhovor. (red.)


Ďalšie články zo seriálu: Rozhovory

Podobné články

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk