Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

RNDr. Bc. Mária Takáčová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Košice

Počet článkov autora: 5

Odpis registra trestov – nová povinnosť v školstve

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) nadobudol účinnosť 1. 9. 2019 a ešte pred účinnosťou bol novelizovaný. Novela nadobudla účinnosť 1. 10. 2019 a súvisí s vymedzením povinnosti zamestnanca preukazovať bezúhonnosť zamestnávateľovi odpisom registra trestov.

Príspevky v diskusii: 0

Téma – Uznávanie kreditov k vyplácaniu kreditového príplatku

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

1. septembra 2019 vstupuje do platnosti zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý nahradí zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“). Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019 ustanovuje podľa § 32g zákona č. 138/2019 Z. z., že kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026. Do 31. augusta 2019 sa postupuje podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodla sa aj vytvoriť mu adekvátne podmienky, prostredie a podporu  na jeho rast a vzdelávanie, hlavne vytváraním dobrej atmosféry vyučovania.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“), jeho zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov školy. V procese integrácie žiaka so ŠVVP do bežnej triedy základnej školy ide o celý rad postupov a procesov, ktoré podliehajú dodržiavaniu legislatívnych noriem a navzájom sa prelínajú.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (1.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Rýchle zmeny v našej spoločnosti sa odrážajú aj vo zvyšovaní počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasne prinášajú významné posuny aj v názoroch na starostlivosť o týchto žiakov. Rastie počet žiakov, ktorí majú edukačné problémy a sú integrovaní v bežných školách. V príspevku prinášame základný aktuálny prehľad k problematike školskej integrácie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk