Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Školská a rovesnícka mediácia

Mediace do škol - Súčasť „Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti“ v Českej republike

Školská mediácia je nástrojom prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, ale aj sanácie prostredia, ktoré je poznačené výskytom intolerancie, násilia, nenávisti a neznášanlivosti. Môže byť aj dôležitým nástrojom zlepšenia sociálnej k...

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy

V príspevku sa venujeme téme rodičovského združenia (ďalej „RZ“). Zadefinujeme ciele, poslanie, kompetencie a úlohy RZ. Uvedieme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukážeme na zákl...

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou v škole

V príspevku sa venujeme prijímaniu spätnej väzby, opíšeme si jeden zo spôsobov tvorby akčného plánu školy, vytvárania systémov včasného varovania ako prevencie pred negatívnymi javmi závisti, nepochopenia, ktoré hrozia nielen školám „bojujúcim“ o ...

Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov

Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie predpokladá vytvorenie atmosféry pre jej prijatie. Úprimnosť pomenovania školskej reality aj v otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku je základom pre realizáciu opatre...

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy ...

Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy

Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzdelávania sa ťažko napĺňa. Zvládnutie nevyhovujúcej ...

Riaditeľ školy ako mediátor riešenia konfliktov

Riešenie konfliktov, ich mediácia, je ďalšou z oblastí manažovania školy, ktorú súčasný riaditeľ potrebuje zvládnuť ako dôležitú kompetenciu pre zlepšovanie kvality vzťahov. V článku sa budeme venovať potrebe mediácie konfliktov riaditeľom školy a...

Mediačný program v chronologickom slede

Uvedomiť si mantinely ľudského správania, zachytiť prvé náznaky možných problémov v medziľudských vzťahoch a objaviť kvalitu práce vo vyváženom harmonickom pracovnom prostredí, pomáha riešiť program školskej a rovesníckej mediácie. V príspevku vys...

Nepodceňujme naliehavý pocit učiteľov o potrebách zmeny

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Čo je podmienkou ich úspešného zvládnutia? Na čom napĺňanie vízií školy stroskotáva? V príspevku sa budeme venovať nezdravej ten...

Správne zvolené rituály v školskom prostredí - zdroj istoty a bezpečia

Poskytnúť žiakom priestor na samostatnosť, je rovnako dôležité, ako naučiť ich spoznávať, prijímať, vytvárať a akceptovať pravidlá skupiny, ktorá sa na určitý čas stáva ich súčasťou. V príspevku pomenujeme niektoré z rituálov uplatňovaných v domác...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály