Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Školská a rovesnícka mediácia

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme otázkam kvality vzťahov v školskom prostredí, rozoberieme aj etické, resp. neetické správanie členov pedagogického a odborného tímu. Upozorníme na faktory, ktoré ovplyvňujú spolupracujúce správanie, definujeme indikátory nedostatočnej otvorenosti a nízkej dôvery v tíme. Pomenujeme problémy, ktoré ohrozujú zdravú klímu v pracovnom tíme (nízka dôvera, chýbajúca otvorenosť, skupinové myslenie, citové vydieranie, projekcia). Objasníme nevyhnutné kroky v procese zmeny klímy v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Mediace do škol - Súčasť „Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti“ v Českej republike

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Inšpirácia Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Školská mediácia je nástrojom prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, ale aj sanácie prostredia, ktoré je poznačené výskytom intolerancie, násilia, nenávisti a neznášanlivosti. Môže byť aj dôležitým nástrojom zlepšenia sociálnej klímy v škole a východiskom pre formovanie zdravej školskej kultúry.

Príspevky v diskusii: 0

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme téme rodičovského združenia (ďalej „RZ“). Zadefinujeme ciele, poslanie, kompetencie a úlohy RZ. Uvedieme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukážeme na základné pravidlá fungovania RZ ako občianskeho združenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou v škole

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme prijímaniu spätnej väzby, opíšeme si jeden zo spôsobov tvorby akčného plánu školy, vytvárania systémov včasného varovania ako prevencie pred negatívnymi javmi závisti, nepochopenia, ktoré hrozia nielen školám „bojujúcim“ o počet žiakov, ale aj tým úspešným a len zdanlivo „stabilným“. 

Príspevky v diskusii: 0

Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie predpokladá vytvorenie atmosféry pre jej prijatie. Úprimnosť pomenovania školskej reality aj v otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku je základom pre realizáciu opatrení. Proces zmien chápania podmienok danej školy v súvislostiach si žiada okrem sebareflexie aj úprimnú spätnú väzbu. Identifikovať úroveň vývoja školy možno na základe určitých znakov, ktoré v príspevku bližšie opíšeme. V otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku a možného naštartovania zmien zohráva dôležitú úlohu dôvera. Zhodnotíme jej význam pre vyvážené fungovanie pedagogického tímu.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy riešenia záťažových situácií, ktoré môžu byť východiskom prevencie v rovine mediácie konfliktov zo strany riaditeľa školy ako dôležitej autority.

Príspevky v diskusii: 0

Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzdelávania sa ťažko napĺňa. Zvládnutie nevyhovujúcej situácie je v rukách šikovného riaditeľa. Samozrejme, za predpokladu, že pozná príčiny a vie si pripustiť dôsledky. V príspevku si opíšeme možné príčiny neriešeného napätia v pedagogickom tíme a upozorníme na dôsledky škodlivého vplyvu zhoršujúcej sa pracovnej atmosféry na učiteľov.

Príspevky v diskusii: 0

Riaditeľ školy ako mediátor riešenia konfliktov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov, ich mediácia, je ďalšou z oblastí manažovania školy, ktorú súčasný riaditeľ potrebuje zvládnuť ako dôležitú kompetenciu pre zlepšovanie kvality vzťahov. V článku sa budeme venovať potrebe mediácie konfliktov riaditeľom školy ako „mediátorom“ z hľadiska rôznych cieľových skupín. Uvedieme pravidlá navedenia rozumného dialógu s rodičom v konfliktnej situácii a upriamime pozornosť na vhodné riešenie názorových nezhôd v pedagogickom tíme ako základu prevencie pred uzavretou klímou v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Mediačný program v chronologickom slede

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Uvedomiť si mantinely ľudského správania, zachytiť prvé náznaky možných problémov v medziľudských vzťahoch a objaviť kvalitu práce vo vyváženom harmonickom pracovnom prostredí, pomáha riešiť program školskej a rovesníckej mediácie. V príspevku vysvetlíme najčastejšie dôvody pre zavedenie programu riešenia konfliktov cestou zmierovania do škôl, opíšeme si jednotlivé kroky mediačného programu v jeho chronologickom slede.

Príspevky v diskusii: 0

Nepodceňujme naliehavý pocit učiteľov o potrebách zmeny

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Čo je podmienkou ich úspešného zvládnutia? Na čom napĺňanie vízií školy stroskotáva? V príspevku sa budeme venovať nezdravej tendencii lídrov škôl zotrvávať v presvedčení sebauspokojovania, že princíp moci a úspešnosti presadzovania návrhov spočíva iba v hierarchii usporiadaných vzťahov. Opíšeme varovné signály vytvárajúce množstvo neproduktívnej agendy. Zdôrazníme silu pocitu naliehavosti k zmenám ako zdravého východiska z pretrvávajúcej krízy.

Príspevky v diskusii: 0

Správne zvolené rituály v školskom prostredí - zdroj istoty a bezpečia

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Poskytnúť žiakom priestor na samostatnosť, je rovnako dôležité, ako naučiť ich spoznávať, prijímať, vytvárať a akceptovať pravidlá skupiny, ktorá sa na určitý čas stáva ich súčasťou. V príspevku pomenujeme niektoré z rituálov uplatňovaných v domácom prostredí a opíšeme prijímanie rituálov v prostredí školy. Vysvetlíme význam pravidiel pre schopnosť samostatnosti vedúcej k zodpovednosti. Objasníme nutnosť prispôsobenia rituálov novým potrebám detí. Vrátime sa k dôležitému pozorovaniu žiakov učiteľom, ktoré predstavuje jednu z ciest pochopenia správania detí a je východiskom pre správne zvolenú metódu a formu pôsobenia pedagóga na žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Mediácia ako súťasť modernej kultúry školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia a rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je snaha po osobnej angažovanosti pri vytváraní pravidiel a komunikácia založená na osobnom prístupe. V príspevku si zhrnieme proces zavádzania mediácie do škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Strategické partnerstvo rodiny a školy - základné princípy získavania dôvery

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 3/2013 Ročník: 2013

Strategické partnerstvo rodiny a školy sa ukazuje byť nevyhnutnou súčasťou úspešného procesu vzdelávania žiakov. V príspevku opíšeme základné princípy získavania si rešpektu a dôvery rodičov k učiteľom. Poukážeme na potrebu zmeniť štýl komunikácie, pridať k formálnej rovine rozhovorov aj neformálne stretnutia tak, aby rodičia dokázali niesť spoluzodpovednosť za úspech formovania osobnosti dieťaťa aj v prostredí školy. Vysvetlíme nevyhnutnosť obojstrannej spätnej väzby pre pochopenie hraníc rozdielnych pohľadov rodičov a učiteľov na nové podnety v oblasti vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Dôležití dospelí vo vzájomných diskusiách

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 2/2013 Ročník: 2013

V jednom z predchádzajúcich čísel časopisu Manažment školy v praxi sme identifikovali rôzne skupiny rodičov, s ktorými učiteľ prichádza do kontaktu. Potreba pochopiť názory rodiča so zreteľom na situáciu, v ktorej sa nachádza, v ktorej robí rozhodnutia, a ktorá ovplyvňuje možnosť spolupráce s učiteľom, sa ukazuje byť pre zdravú komunikáciu zásadná. V príspevku sa zameriame na správanie rodičov z hľadiska procesu formovania názorov a s ohľadom na rozdielnu „štartovaciu pozíciu“ spolupráce s učiteľom v prostredí školy.

Príspevky v diskusii: 0

Na zmeny treba reagovať - príležitosť pre učiteľa dnešnej školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

Úloha tradičných sprostredkovateľov výchovy a vzdelávania sa mení. Učiteľov, rodičov na tejto ceste dopĺňajú média, marketingové firmy a sociálne siete. Žiaci v čoraz väčšej miere robia kolektívne rozhodnutia. Množstvo informácií a zaručená viaczdrojová „pravda“ im komplikuje proces výberu, pochopenia a spracovania správy. Rôzne potreby prinášajú aj napätie medzi učiteľom a žiakom. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk