Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 2/2023

2/2023

Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam

Mgr. Dušana Bieleszová prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Príspevok sa venuje téme vzťahov didaktiky k ďalším vedným disciplínam. Vychádzame z vlastných úvah, z čítania rôznych prác učiteľov v ďalšom vzdelávaní, z diskusií a štúdia študentov doplnkového p...

Postupy na asociovanie a zapamätávanie si informácií

doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD.

V dnešnej dobe, kedy je informačná záťaž čoraz väčšia, je schopnosť efektívne asociovať a zapamätať si informácie nevyhnutná pre úspešné učenie a prácu. Preto existuje množstvo postupov a techník, ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 23. 1. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1338-2845

Editoriál

Naučme sa tancovať v daždi

„Život nie je o čakaní, kým prejde búrka, je o tom naučiť sa tancovať v daždi.“ Prevzaté z filmu Podivný prípad Benjamina Buttona, postava Daisy (2008)

Výzvy a príležitosti v školskom prostredí prichádzajú denne. Niektoré vieme zvládnuť hneď, najmä ak na ich prípravu máme dosť času. Niektoré však predstavujú náročné situácie, ktoré vyvolávajú obavy a pýtajú si našu odvahu. Tá je kľúčovým krokom pre náš rast a napredovanie, ktoré sa nezaobíde bez motivácie a trpezlivosti. A práve to je úloha vedúcich metodických orgánov školy. Podporu na ceste zmien vieme poskytnúť aj prostredníctvom príspevkov v Didaktike.

Triedny učiteľ vystupuje ako reprezentant školy vo vzťahu k zákonným zástupcom a ďalším partnerom školy, ako aj vo vzťahu k verejnosti. Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku „Kompetenčný profil triedneho učiteľa“ bližšie pozrela na kariérovú pozíciu triedneho učiteľa, ktorý vykonáva špecializované činnosti. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť vedúcich metodických združení o povinnostiach a zodpovednosti tejto pracovnej pozície.

Súčasná edukácia je výrazne sýtená mnohými inovatívnymi metódami a formami práce. Autori článku o vzťahu didaktiky k iným vedným disciplínam – Erich Petlák a Dušana Bieleszová upozorňujú, že pri nadšení z nových objavov treba mať na zreteli najmä žiaka, jeho tempo práce, osobnosť a temperament. Podľa nich autenticita učiteľa musí byť v súlade so starostlivo pozorovanými javmi, ktoré sa týkajú aj sociálneho prostredia. Treba brať ohľad aj na vplyv doby, v ktorej bola formovaná osobnosť učiteľa a citlivo ju zasadiť do kontextu súčasných trendov spoločnosti. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk