Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 3/2020

3/2020

Metodické orgány by mali byť pedagogickými konzíliami

Zo seriálu: Rozhovor

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venu...

Questing vo vzdelávaní – s kráľovskými korunkami spoznávame Bratislavu

RNDr. Mária Nogová, PhD. Zo seriálu: Skúsenosť z praxe

V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu ve...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: PhDr. Erich Rábel, e-mail: erich.rabel@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 5869/19. Ročné predplatné 54,60 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 6. 5. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1338-2845

Editoriál

O pripravenosti a realizácii online vyučovania možno uvažovať z viacerých hľadísk. Samozrejme, nejde o doslovné ponímanie pojmu pripravenosti, pretože nikto nepredpokladal taký rozsah, resp. zásah do všetkých sfér života. Nie je teda ničím ponižujúcim ak povieme, že koronavírus nás v oblasti edukácie zastihol nepripravených.

Nie je to len naša realita, pretože aj okolité krajiny sa len postupne vyrovnávali so vzniknutou situáciou a hľadajú možné optimum. S istou spokojnosťou však možno povedať, že po počiatočných ťažkostiach sa online vyučovanie rozbehlo celkom dobre. Podiel na tom majú školy a učitelia, televízia a aj MŠVVaŠ.

Realita ukázala učiteľom, školám ako sú schopné realizovať aj netradičnú formu vyučovania. Súčasné možnosti sú rôznorodé, okrem bežnej písomnej komunikácie a komunikáciu slovnej, napr. Skype, videokonferencie, komunikovanie prostredníctvom tabletov a mobilov atď.

Veľa závisí od toho, akú pozornosť školy venovali rozvoju informačno-komunikačných možností prostredníctvom internetu. Viacerí učitelia a školy sa zrejme viac zahĺbili do problematiky využívania IT tak, aby boli ozajstným prínosom pre edukáciu nielen v krízových situáciách. Už dávno je prekonaná myšlienka a odporúčania žiakom „všetko je na webe“, pretože informačno-komunikačné možnosti sa značne zmodernizovali.

Z hľadiska pripravenosti a realizácie si však treba všímať aj žiakov. Žiaci priamo žijú komunikačnými technológiami. Mnohým žiakom online nerobí zásadnejšie problémy a azda by sme medzi nimi našli aj takých, ktorí by online vyučovanie uprednostnili pred klasickou výučbou. Lenže je aj skupina žiakov, ktorí vôbec nemajú prístup k týmto informačno-komunikačným technológiám.

Pokračovanie ... 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk