Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2018

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

Do pozornosti

Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky sú zverejnené  východiskové štatistické údaje a rozpočtové podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu fyzických osôb pre rok 2019.

Školský obvod základnej školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z Riadenia školy

Školský obvod základnej školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Portál Národnej sústavy kvalifikácií je v prevádzke

Kategória: Aktuality Autor/i: kvalifikacie.sk

Portál Národnej sústavy Kvalifikácií (NSK) je verejnou databázou kvalifikácií, ktorá je prehľadom kvalifikácií na Slovensku. 

Aktualizácia údajov do Centrálneho registra za december 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: http://crinfo.iedu.sk

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra za december 2018 je akceptovaná do 11. januára 2019 včítane - oproti ostatným mesiacom zmena termínu.

Lekárska pohotovosť cez sviatky?

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak poistenci Sociálnej poisťovne počas vianočných sviatkov navštívili ambulanciu pohotovostnej služby a ich zdravotný stav si vyžiadal dočasnú pracovnú neschopnosť, o PN rozhoduje všeobecný lekár alebo lekár – gynekológ, ak ide o ambulantnú starostlivosť, alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak ide o ústavnú starostlivosť.

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Kategória: Aktuality

Analytická štúdia je výstupom z pravidelného monitoringu nezamestnanosti absolventov stredných škôl evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý spracúva Odbor metodiky a tvorby informácií školstva CVTI SR.

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Zdravé stravovanie počas Vianoc

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a Referát komunikačný Úradu verejného zdravotníctva SR prirpavil niekoľko odporúčaní k zdravému stravovaniu počas Vianoc. 

Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Prezident podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá sa týka zvýšenia právnej istoty kontrolovaných subjektov nastavením pravidiel pre úpravu výstupných materiálov bola podpísaná prezidentom SR. 

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Vyberáme z riadenia školy

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie výkonov žiakov. Učiteľ dokáže svojim individuálnym prístupom k vyučovaniu do veľkej miery eliminovať problémové aspekty vyplývajúce z tradičných prístupov k hodnoteniu. Na druhej strane nedostatky môže ešte prehĺbiť. 

O vyplácaní odmien rozhodujú zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny, ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. 

Tretím štátnym tajomníkom na rezorte školstva by sa mal stať J. Gönci

Kategória: Aktuality

Tretím štátnym tajomníkom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR by sa mal stať Jozef Gönci. Zaoberať by sa mal plnením úloh v športovej oblasti. 

Voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripraví učebné osnovy voliteľného predmetu zameraného na folkloristiku a ľudovú výchovu. Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. 

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú na dohodu o brigádnickej práci študentov, že ak si študent pri príjme do 200 eur neuplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, potom má povinnosť z dosiahnutého príjmu platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 4% a invalidné poistenie 3%).

Platová tabuľka pedagogických zamestnancov platná od 1. januára 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk, nso.sk

Zmenili sa pôvodné platové triedy nasledovne:  12 na 9; 11 na 8; 10 na 7; 9 na 6; 8 na 5; 7 na 4. Nové platové tarify (ďalej "PT") obsahujú zvýšenie platov o 10 % pre učiteľov, úradníkov, psychológov, opatrovateľov či sociálnych pracovníkov, minimálny plat zamestnanca vo verejnej sfére na úrovni minimálnej mzdy, zníženie platových tried z 12 na 9 a automatický nárast mzdy do 40 odpracovaných rokov. 

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z Riadenia školy

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokovanie SVVŠ má v programe. Ako má v tomto prípade postupovať zriaďovateľ?

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  medzirezortnom pripomienkovaní. 

Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

Kategória: Aktuality

Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života, tieto ciele vníma   ministerstvo zdravotníctva ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Aj preto štartuje od nového roku Rok prevencie, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk