Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školský obvod základnej školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z Riadenia školy

Školský obvod základnej školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Podľa §8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou.Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Po novele zákona č. 596/2003 Z. z., sa doplnením ustanovenia  § 8 ods. 1 bude pri určovaní školského obvodu základnej školy zohľadňovať najmä:

  • a)   kapacita školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie a kapacita iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
  • b)   dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré má obec určiť školský obvod,
  • c)    primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
  • d)   záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.

Tieto skutočnosti sa budú zohľadňovať aj pri určení spoločného školského obvodu základnej školy, pôjde o prípady, ak obec nezriadi základnú školu, bude sa môcť dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy, uplatní  sa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.

Tieto skutočnosti sa budú zohľadňovať aj pri určení spoločného školského obvodu základnej školy, t. j. keď bude o jeho určení rozhodovať okresný úrad v sídle kraja (ak by nastal prípad, že je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia zákonom stanovených skutočností).

Novelou zákona č. 596/2003 Z. z. sa upravila lehota na zabezpečenie potrebných úkonov pri zrušení spoločného školského obvodu. Podľa §8 ods. 2 posledná veta zákona č. 596/2003 Z. z.  ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.

20.12.2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk