Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2015

Praktické zručnosti cez Komprax získalo takmer 12 000 mladých ľudí

Kategória: Aktuality

Vzdelávanie cez národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo takmer 12 000 mladých ľudí. Cieľom projektu bolo rozvíjať ich praktické zručnosti a tým ich lepšie pripraviť pre trh práce. Počas piatich rokov sa zrealizovalo viac ako 10 000 malých projektov v rôznych regiónoch Slovenska, napríklad aj oprava detského ihriska, školskej knižnice či zorganizovaný regionálny športový deň.

Múzeum školstva a pedagogiky sa dostalo medzi päticu nominovaných múzeí na titul MÚZEUM ROKA 2014

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky sa zapojilo do súťaže MÚZEUM ROKA 2014, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky už po 12. krát. Titul sa múzeám a galériám udeľuje na základe návrhov odbornej poroty za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu/galérii, ktoré sú v súlade s ich profiláciou a špecializáciou a tiež za komplexný profesionálny prístup k ich činnosti. 

Budova a areál Iuventy sa predávať nebude

Kategória: Aktuality

Budova a areál Iuventy na Búdkovej ulici v Bratislave sa predávať nebude, nikdy to ani ministerstvo školstva naplánovalo, len hľadalo ich účelné využitie. Vyhlásil to dnes minister školstva Juraj Draxler, ktorý vníma informácie o tom, že chce jeho rezort vyhnať z budovy mládež, ako politikum.

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy

Kategória: Aktuality

Na základe podnetov občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci podpory zachovania malotriednych základných škôl a zrušenia minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy stanovených v školskom zákone uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovné stanovisko.

Slovenskí študenti posielajú do sveta výzvu: Podeľte sa o svoje objatie!

Kategória: Aktuality

Jednoduchý nápad, ktorý sa zrodil v hlavách niekoľkých stredoškolákov, dvíha ľudí zo stoličiek no celom svete. Slovenskí študenti chcú prostredníctvom výzvy zmobilizovať desaťtisícky dobrovoľníkov, aby sa v jeden deň vo všetkých krajinách sveta zapojili do najväčšieho podujatia svojho druhu.

Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ

Kategória: Aktuality

V dňoch 18. a 19. mája 2015 sa v Bruseli stretli ministri školstva členských štátov EÚ, Slovensko na tomto stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Romana Kanovská.

Robotický slimák slovenských študentov úspešne bodoval na olympiáde v USA

Kategória: Aktuality

Na olym­piá­de pro­jek­tov I-SWEEEP - Inter­na­tio­nal Sus­tai­nab­le World (Ener­gy, En­gi­nee­ring, En­vi­ron­ment), kto­rá sa ten­to rok ko­na­la 7. - 11. má­ja v Hous­to­ne, sa zú­čas­tni­li tra­ja slo­ven­skí štu­den­ti - Do­mi­nik Ju­rač­ka z Bra­tis­la­vy so svo­jím pro­jek­tom Izo­lá­cia a ap­li­ká­cia mik­roor­ga­niz­mov schop­ných roz­kla­dať vy­bra­né prie­my­sel­né kon­ta­mi­nan­ty zo ži­vot­né­ho pros­tre­dia a dvo­ji­ca mla­dých ved­cov Igor Zov­tík a Mi­chal Ur­ban z Ko­šic­ké­ho kra­ja s tí­mo­vým pro­jek­tom Ro­bot Snail. Prá­ve za ten v texas­kom Hous­to­ne zís­ka­li hod­not­né oce­ne­nie - čes­tné uz­na­nie za za­slú­ži­lú prá­cu na olym­piá­de.

Realizácia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude v školskom roku 2015/2016 zavedený do praxe materských škôl na dobrovoľnom princípe.  Materské školy, ktoré prejavia záujem, sa môžu prihlásiť do pilotnej fázy písomne, listom podpísaným riaditeľkou/riaditeľom materskej školy. 

Podvody v školstve? Stredoškolákov je viac ako absolventov ZŠ

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia upozornila rezort, že niektoré školy majú problémy s duplicitou žiakov. V školskom systéme sa pre zlé vykazovanie údajov stráca približne päť miliónov eur ročne. Súvisí to najmä s duplicitným vykazovaním žiakov a študentov stredných škôl. Povedal to minister školstva Juraj Draxler. Podľa štatistických údajov je podľa neho dlhodobo vykazovaný vyšší počet študentov stredných škôl ako absolventov základných škôl, pričom tento rozdiel tvorí okolo 3 500 žiakov.

Zrušia triednu knihu?

Kategória: Aktuality

Pracovná skupina na znižovanie administratívnej záťaže v základných a stredných školách, prezývaná tiež „antibyrokratická jednotka“ sa na ministerstve stretla už niekoľkokrát. S členmi skupiny osobne diskutoval aj minister Juraj Draxler, ktorý sa vyjadril, že práve na byrokraciu sa mu v teréne učitelia najčastejšie sťažujú.

EKOTOPFILM v Bratislave a v Banskej Bystrici

Kategória: Aktuality

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji sa uskutoční v dňoch 25. až 29. mája 2015 v Bratislave a v Banskej Bystrici. EKOTOPFILM je svojou 42. ročnou tradíciou najstarším podujatím tohto druhu na svete.  Vytvoril  viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Je najväčším festivalom svojho duhu v rámci SR. Navštívilo ho už viac ako 1 milión návštevníkov. 

Začína sa Týždeň modrého gombíka

Kategória: Aktuality

11. ročník Týždňa modrého gombíka sa bude konať od 18. do 22. mája.  Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Gombík je symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc. Heslom tohto ročníka je „Deti deťom“.

Maturanti vybuchli z matematiky. Učitelia ukazujú na ťažký test

Kategória: Aktuality

Maturanti tento rok dosiahli na celonárodných testoch historicky najhoršie výsledky z matematiky. Priemerná úspešnosť dosiahla 45,7 percenta. Maturitné testy si v septembri zopakuje 389 gymnazistov, ktorí nedosiahli ani minimálnu hranicu 25 percent.

Výsledky externej časti MATURITY 2015

Kategória: Aktuality

Spolu 46 583 maturantov písalo od 17. do 20. marca 2015 testy z vyučovacích jazykov a matematiky. Na niektorých školách žiaci vypĺňali testy elektronickou formou, vybraným 3 495 žiakom ponúklo túto možnosť 176 škôl.

Začína sa trojtýždňové obdobie ústnych maturít

Kategória: Aktuality

Presne 46 583 žiakov zo 726 stredných škôl absolvuje od 18. mája do 5.  júna 2015 skúšku dospelosti - ústne maturity. Žiakov čakajú odpovede pred odbornými komisiami z každého predmetu. Všetci študenti budú povinne maturovať z cudzieho jazyka a slovenského jazyka a literatúry, v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V školách s vyučovacím jazykom maďarským, resp. ukrajinským aj z tohto jazyka.

Dnes je Medzinárodný deň rodiny

Kategória: Aktuality

20. septembra 1993 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v rezolúcii 47/237 vyhlásilo, že 15. máj sa bude sláviť ako Medzinárodný deň rodiny. OSN v roku 2015 Medzinárodný deň rodiny zamerala na zodpovednosť mužov, rodovú rovnosť a na práva detí v súčasných rodinách. 

O slovenčine prístupne a zábavne?

Kategória: Aktuality

Každoročne si počas monitorov či maturitných skúšok pripomíname, čo všeličo sme sa v škole na slovenčine naučili. Alebo možno aj nie. Slovenčina však nie je len o suchých gramatických javoch alebo o povinnom čítaní. Vie byť aj zaujímavá, pútavá, uvoľnená a hravá. Presne v takomto svetle sa bude o našom jazyku hovoriť opäť v Nitre. Uskutoční sa tam už tretí ročník neformálnej slovenčinárskej konferencie s názvom 3bodky.

Ďalších 177 základných škôl dostane vybavenie odborných učební

Kategória: Aktuality

Žiaci na druhom stupni základných škôl dostanú do konca školského roka pomôcky, ktoré im oživia hodiny biológie, fyziky či chémie. Potrebné vybavenie zabezpečí národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“, nadväzujúci na predchádzajúci projekt, v rámci ktorého už bolo zariadených učebnými pomôckami 49 pilotných základných škôl.

Týždeň modrého gombíka štartuje 18. mája

Kategória: Aktuality

UNICEF už po 11. raz organizuje verejnú zbierku na pomoc deťom, ktoré to potrebujú najviac. Týždeň modrého gombíka (18. - 22. máj 2015) tentokrát zameriava pozornosť na tých najzraniteľnejších v Nepále, ktorým otriaslo ničivé zemetrasenie. Ďalšia časť vyzbieraných finančných prostriedkov poputuje do krajín postihnutých vojnovými konfliktami, ako sú napríklad Jemen, Ukrajina a Sýria. 

Spoločné stanovisko reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva k navrhovanej novele zákona č. 596/2003 Z. z.

Kategória: Aktuality

Dňa 13. mája 2015 sa stretli zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej komory učiteľov, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov týkajúcej sa zmeny pri voľbe a vymenovaní riaditeľov škôl a školských zariadení.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk