Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2019

Celoslovenský projekt Eko Alarm pre materské, základné a stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ekoalarm.sk

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli téme odpadov na slovenských školách venovať mimoriadnu pozornosť. 

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z Riadenia školy

Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prechádzajú na nich rodičovské práva aj v tomto prípade? Znamená to, že matka a otec majú ako rodičia jeden hlas alebo každý z nich hlasuje zvlášť? Čo ak nie sú rodičia schopní dohodnúť sa na rovnakých kandidátoch a zvoliť ich v prípade, že majú dokopy jeden hlas? Zároveň to znamená, že 100 % voličov – rodičov  – je v podstate počet žiakov, ktoré má škola (pričom súrodenci sú počítaní ako jeden hlas) alebo 100 % voličov- rodičov – je počet všetkých rodičov (otec, matka, zákonní zástupcovia)?

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. 

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka

Kategória: Aktuality

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa v roku 2020 zvýšia na 5 %

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu.

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

LingvaFest‘ 2019

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorým je 26. september, sa po druhýkrát uskutoční jediný festival svojho druhu na Slovensku –  LingvaFest’ 2019.

Zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom RIS

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Zber údajov sa realizuje v období od 15. do 30. septembra 2019. 

Termín spísania žiadosti o dôchodok si možno objednať aj on-line

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sa k nemu už blížia, že sa môžu vyhnúť čakaniu v pobočke a objednať si termín spísania žiadosti o dôchodok aj on-line.

Európsky týždeň mobility

Kategória: Aktuality Autor/i: http://eurotm2019.eurotm.sk/

Európsky týždeň mobility sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. 

Ustanovenie rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca rada školy končí 12. 11. 2019, tak nová rada školy je ustanovená 12. 11. 2019? Neprekrývajú sa tu funkčné obdobia rady školy? Ustanovenie rady školy znamená jej zriadenie podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zriaďovateľom?

Registrácia na informačné dni k Výzve 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Registrácia na informačné dni, ktorých organizátorom sú Národné agentúry programu Erasmus+ na Slovensku, je spustená. 

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka štipendiá učiteľom nemčiny

Kategória: Aktuality

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka aj v tomto roku učiteľom nemeckého jazyka štipendiá na semináre a vzdelávacie kurzy, ktoré organizuje.

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce - konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. septembra 2019 konferenciu s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce.

Pedagogicko-vedecké konferencie - Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s rezortom školstva, Maticou slovenskou a Ústavom politických vied SAV pripravuje tri pedagogicko-vedecké konferencie pod názvom Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti. 

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Európsky týždeň športu

Kategória: Aktuality Autor/i: tyzdensportu.sk

Európsky týždeň športu sa uskutoční v dňoch 23. do 30. septembra 2019 v duchu hesla #BeActive. 

Literárna súťaž na tému - Keby som bol sudcom ústavného súdu...

Kategória: Aktuality

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“.   

Výzva na predkladanie projektov pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk