Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2016

Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach (stav k 20.10.2016)

Kategória: Aktuality

Experimentálne overovanie sa uskutočňuje v školách a školských zariadeniach s cieľom získať, overovať alebo implementovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety na vytvorenie, zmenu a obnovu pedagogickej dokumentácie, ako aj alternatívnych vzdelávacích programov alebo výchovných programov, overovanie zahraničných modelov vzdelávania, prípadne ich uplatnenie na podmienky škôl a školských zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Konferencia mládeže EU

Kategória: Aktuality

 „Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odporúčaniach z Európskej konferencie mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. - predbežná informácia

Kategória: Aktuality

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ministerstvo školstva chce upraviť normatívne financovanie pre školy

Kategória: Aktuality

Rezort chce doplniť normatívny spôsob financovania škôl o nové prvky. Zohľadniť plánuje napríklad dĺžku praxe pedagogických a odborných zamestnancov.

Pri určovaní normatívu tak bude prihliadať na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Podporiť chce aj vzdelávanie žiakov základných škôl v materinskom jazyku, a to aj rozšírením podmienok poskytovania príspevku na dopravné náklady, ak v obci nie je základná škola s príslušným vyučovaním.

ŠIOV: Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl

Kategória: Aktuality

Pri odbornom vzdelávaní žiakov pre reálne potreby trhu práce by do spojenia a spolupráce medzi strednými školami a zamestnávateľmi mali byť zahrnuté aj základné školy. Pomôcť v tomto smere má metodika vyvinutá v rámci projektu, ktorý koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Netradičná výzdoba tradičnej prakovskej kuchyne v Spojenej škole internátnej v Prakovciach

Kategória: Aktuality

Vestibul školy môže byť vyzdobený aj netradične, napríklad tradičnou kuchyňou. To všetko pri príležitosti nultého ročníka Prakovského dňa tradícií na Spojenej škole internátnej v Prakovciach, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy 24. novembra 2016.Touto aktivitou chce škola upozorniť na tradície v obci, nadviazať na to, na čo ľudia pomaly zabúdajú a na čo by sme mali byť hrdí.

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže. Stretnutie realizuje Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Iuventou. 

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Aktuality

VŠTVaS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016". Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVaS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. Veľká pozornosť bola venovaná diskusiám k zaujímavým a aktuálnym otázkam. Výstupom z konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia. 

OKRÚHLE STOLY – odborná diskusia k tézam Učiace sa Slovensko

Kategória: Aktuality

Stretnutím tímu tvorcov téz národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania so zástupcami stavovských organizácií z oblasti regionálneho školstva dnes odštartoval cyklus neverejných okrúhlych stolov k tézam uvedeného dokumentu. Ďalšie stretnutia budú nasledovať ešte tento týždeň.

Čítame spolu: V základných školách sa budú čítať rozprávky

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva organizuje 24. októbra 2016 o 9.00 h spoločné čítanie rozprávky  v základných školách na celom území Slovenska. Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva. Touto iniciatívou chce počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu. Ministerstvo odporučilo školám, aby sa rozprávka čítala vo vyučovacom jazyku základnej školy a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v jej jazyku.

Európsky týždeň BOZP

Kategória: Aktuality

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa dňa 4. októbra na svojej webovej stránke  www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb sa posúva

Kategória: Aktuality

18. 10. 2016 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádzajú viaceré zmeny s cieľom je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018.

Ministerstvo navrhuje zmeniť rolu učiteľa na sprievodcu učenia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva navrhuje aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. Rezort školstva to navrhuje v rámci cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré predkladá na odbornú diskusiu.

Zmeniť školu šikanovanému dieťaťu nemusí pomôcť, hovorí psychologička

Kategória: Aktuality

Kyberšikanovanie sa dostupnosťou internetu a technológií stáva vážnym problémom, na ktorý nie vždy vedia rodičia či učitelia správne reagovať. Obeťou sa môže dnes stať ktokoľvek. Nemenej zložité je problém identifikovať. Ako zistiť, že sa niečo deje? Odpovedá psychologička Jarmila Tomková, ktorá spolupracuje na projektoch prevencie občianskeho združenia eSlovensko.

Medzinárodná odborná konferencia OZ PŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

V dňoch 3. a 4. októbra 2016 zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v poradí už deviatu odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou tento krát s názvom ,,Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4“.

EAG 2016: Vybrané údaje o Slovensku

Kategória: Aktuality

OECD zverejnila publikáciu Education at a Glance, v ktorej každoročne prezentuje medzinárodné porovnanie ukazovateľov týkajúcich sa vzdelávania. Najnovšie údaje potvrdzujú, že Slovensko dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky v dostupnosti vyššieho sekundárneho vzdelávania a vyznačuje sa vysokým podielom odborného vzdelávania, ktoré je však málo prepojené s praxou.

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme verejnému obstarávaniu, informujeme o napĺnaní zákona o eGovernmente. Predstavujeme školy zapojené do programu UNICEF- Škola priateľská k deťom. Zhovárali sme sa s poslancom NR SR a členom Výboru pre vzdelávaie, vedu, mládež a šport Miroslavom Sopkom. Riešime otázky z oblasti pracovno-právnych vzťahov. Rozoberáme význam hodnotenia, ktoré je dôležitým determinantom ovplyvňujúcim úroveň komunikácie a kvalitu sociálnych interkacií v škole vo všeobecnosti. 

Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Kategória: Aktuality

Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky deklarujú  (ďalej len „KOZ SR“), že KOZ SR neobmedzuje práva odborových zväzov v oblasti kolektívneho vyjednávania a zabezpečuje v záujme svojich členov vplyv na tvorbu a realizáciu politiky pracovných príjmov, ako aj koordináciu spoločných záujmov a činností odborových zväzov v oblasti kolektívneho vyjednávania.

O štipendium môžu žiaci stredných škôl požiadať aj v tomto školskom roku

Kategória: Aktuality

V minulom školskom roku podporilo MŠVVaŠ SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia sumou vyše 3,61 milióna eur. Žiaci stredných škôl mohli získať v závislosti od priemeru známok až 45,21 eura mesačne. Štipendium môžu získať stredoškoláci (denné štúdium - stredná škola, špeciálna stredná škola, osemročné gymnázium, odborné učilište, praktická škola, nadstavbové a pomaturitné štúdium) z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje životné minimum rodiny.

SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Aktuality

Školské knižnice sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie podujatie  k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V poradí 12. ročník celoslovenskej akcie sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana uskutoční 24. októbra 2016. Slovenská pedagogická knižnica (SPgK) ako organizátor zverejní ocenených 30. novembra 2016.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk