Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Aktuality

VŠTVaS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016". Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVaS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. Veľká pozornosť bola venovaná diskusiám k zaujímavým a aktuálnym otázkam. Výstupom z konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia. 

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D, Ph.DMedzi hlavnými referátmi zaznela téma "Vztah filosofie a medicíny". Prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D, Ph.D (LF UK, Praha) prezentoval previazanosť odborov filozofie s medicínou. Cieľom vzťahu filozofie a medicíny je holistické pochopenie človeka. Upozornil, že je dôležité posilniť emotivitu človeka, pretože vyhasína cit. Poukázal na mylné chápanie percepcie v otázke užitočnosti človeka, podľa ktorej je užitočný taký človek, z ktorého máme radosť (narodené dieťa) a neužitočný starý človek. Upozornil, že filozofia aj medicína, ktoré sa venujú človeku, by sa mali k sebe približovať a dopĺňať v prospech pacienta a k prevencii uchovania zdravia.

"Zážitky sú vedľajšími produktami a sú mimo pedagogického plánovania. Pri významnom prežívaní chápeme hodnotu toho, čo prežívame i bez sprostredkovania."

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (VŠTVS PALESTRA) v príspevku "Úvaha o vztahu některých aspektu pedagogiky sportu a zážitkové pedagogiky" pripomenul charakteristiku výchovy, ktorá pri ovplyvňovaní osobnostného rozvoja preferuje nepriame pedagogické pôsobenie, v ktorom sa podnecuje zážitok vychovávaného a proces vytvárania jeho vlastných osobných skúseností. Upozornil, že zážitky sú vedľajšími produktami a sú mimo pedagogického plánovania. Pri významnom prežívaní chápeme hodnotu toho, čo prežívame i bez sprostredkovania. Zaujímavá bola úvaha o potrebe reflexie zážitku, ktorá v určitých situáciách nie je nevyhnutná. 

Príspevok doc. PhDr. Jana Činčeru, Ph.D. s názvom "Pobyt v přírode jako cesta k formování environmentálních postojů a chování (?)" reagoval na stav poznania problematiky významu pobytu v prírode pre formovanie environmentálnej senzitivity a proenvironmentálneho chovania. Venoval sa metodickým zásadám dôležitým pre posilňovanie vzťahu k prírode a navrhol témy pre ďalšie výskumy a možnú spoluprácu inštitúcií, ktoré sa zaoberajú outdoorovou environmentálnou výchovou. 

Prof. ThDr. Helena Hrehová, Ph.D v prednáške k téme "Zážitok ako skúsenosť a športu ako etické kategórie osobnej sebadisciplíny", poukázala na význam zážitkov v ľudskej skúsenosti, ku ktorým patrí aj radosť z pohybu a športových aktivít. Podčiarkuje etické kategórie športu (odvaha, vytrvalosť, sebadisciplína, zmysel pre poriadok), ale aj hodnotovú inšpiráciu, ktoré stimulujú k výkonom a zároveň počítajú s morálnym správaním a zodpovednosťou. Morálne správanie v profesionálnom športe je dôležité, ale cnosť nie je identická so športovou vytrvalosťou. 

V popoludňajších hodinách bola konferencia rozdelená do troch základných sekcií. 

  1. Využitie zážitku v aktivizačných programoch pre konkrétnu cieľovú skupinu so športovým a pohybovým zameraním. 
  2. Využitie zážitku v programoch edukácie a podpory k zdravému životnému štýlu so športovým a pohybovým zameraním. 
  3. Využitie zážitku v preventívnych a resocializačných programoch so športovým a pohybovým zameraním. 

Vypočuli sme si najmä prezentácie tretej sekcie, preto spomenieme príspevky autorov, ktoré boli zamerané na využitie zážitku v preventívnych a resocializačných programoch so športovým a pohybovým zameraním. 

"Skúsenosť je novým zdrojom poznania a skúsenostné učenie je jedným z prostriedkov, ako učiteľov vybaviť potrebnými kompetenciami."

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.DDoc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D sa venovala téme "Sebezkušenostního výcviku učitelů jako prostředku osobnostního rozvoje a prevencie syndromu vyhoření". Skúsenosť je novým zdrojom poznania a skúsenostné učenie je jedným z prostriedkov, ako učiteľov vybaviť potrebnými kompetenciami (diagnostické, evaluačné, sebareflexné). Môže ísť o reflexie, kurzy osobnostného rozvoja, teambuildingové aktivity, koučovanie, mentoring, aj kazuistické semináre (prípadne Bálintovské skupiny). Upozorňuje, že každý z nás potrebuje mentoring. Dôležité je porozumieť vzťahu, prekonať predsudky, pozmeniť seba samého.

Pozn. redakcie: Autorka v našom vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o  vydala publikáciu Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?

"V akejkoľvek triede, skupine by mal byť učiteľ pripravený na zmeny nálad, stratu motivácie,  súťaživosť, súperenie, individuálne zlyhania, aj silné emócie. V prostredí školy máme šancu citlivo modelovať žiacke príbehy."

Mgr. Dušana BieleszováMgr. Dušana Bieleszová sa v príspevku s názvom "Práca s dynamikou rovesníckej skupiny" venovala záujmom detí z hľadiska ich vnútornej potreby zážitku a citlivého usmernenia, dynamike skupiny v rovine súdržnosti, napätia vo vzťahoch, vyjasňovania rolí, spolupráce. Na príklade tréningových aktivít rovesníckej mediácie poukázala na novú úlohu lektora ako sprievodcu, mentora v procese získavania nových zručností.

Pozn. redakcie: Autorka v našom vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o vydala publikácie Školská mediácia a rovesnícka mediácia.

Zaujímavou bola téma "Preventivní a resocializační aktivity v komunitním centru Plechárna" prezentovaná Mgr. Monikou Hillebrandovou, kde predstavuje komunitné centrá ako oživenia lokalít, ktoré majú rôzne špecifiká a problémy. Komunitné centrum Plechárna vzniklo na sídlisku Černý most, ktoré má veľkú hustotu zaľudnenia. Žije tu veľa cudzincov, národnostných menšín a etník, ktoré sa stretávajú s neprijatím väčšinovej spoločnosti. 

V rámci tretej sekcie, na ktorej sme sa zúčastnili, odzneli aj mnohé ďalšie zaujímavé témy - Sportovní a zážitkové aktivity ve středisku výchovné péče Dobřichovice (doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D., PhDr. Jana Novotná Ph.D., Mgr. Bc. Alena Tůmová), Zvládaní agrese při tělesné výchově u dětí ve výchovném ústavu (Mgr. Ladislav Niebauer), Chůze naboso jako nový fenomén sportovního zážitku (PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., Dis., PhDr. Kultová Lenka), K hledání souvislostí mezi sociální a zážitkovou pedagogikou (Jitka Lorenzová, Karolína Burešová), Koncept nápravy telesnou výchovou (Dr. Piotr Łapiński - Central Board of Prison Service, Varšava).

Ďalšie informácie k programu: http://www.palestra.cz/zp/

Udeľovanie plakiet rektora VŠTVaS Palestra, Praha

Súčasťou programu konferencie bolo aj odovzdávanie plakiet rektora VŠTVaS Palestra, Praha bývalým študentom tejto školy a českým olympionikom - víťazovi v jude Lukášovi Krpálkovi a brondzovému veslárovi Ondřejovi Synekovi.

Plaketa rektora VŠTVaS Palestra bola odovzdaná aj do rúk PhDr. Vojmíra Srdečného, ktorý stál pri zrode množstva projektov (napr. Kladrubské hry), bol významným propagátorom zdravotnej telesnej výchovy a pôsobil  22 rokov na VŠTVS PALESTRA. V roku 1939 bol deportovaný s mnohými ďalšími študentami do koncentračného tábora Sachsenhausen. Je nositeľom vyznamenania Čs. válečného kříže 1939, ktoré získal v roku 1946 a vyznamenania Zaslúžilého bojovníka proti fašizmu. Rozhovor s touto výnimočnou osobnosťou je uverejnený v časopise PALESTRA - http://vstvs.palestra.cz/data/casopis_3.pdf (str. 6).

Ďalšie informácie k programu na: www.palestra.cz/zp., fotografie: archív JUDr. Dagmar Tragalovej

****************************************************************************************************************

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o odporúča publikácie z nášho Eshopu

Markéta Švamberk Šauerová                Dušana Bieleszová

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?   Balíček - Školská a rovesnícka mediácia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk