Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019

Vydanie 7-8/2019

Obsah vydania

Rubrika

Editorial

Rubrika

Manažment

Rubrika

Vzdelávanie

Rubrika

Ľudské zdroje

Rubrika

Kultúra školy

Rubrika

Z histórie školstva

Rubrika

Rozhovor

Rubrika

Legislatíva

Rubrika

BOZP v škole

Rubrika

Zriaďovatelia

Rubrika

Administratíva

Rubrika

Prevencia

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08 Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 29. 7. 2019 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019 ISSN 1336-9849

Editoriál

Všetko v rovnováhe

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní kultúry školy zohráva jej manažment. Zdravá klíma je predpokladom dobrej kvality vzťahov. V letnom dvojčísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame témy, ktoré súvisia s odovzdávaním kompetencií, prácou sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa. 

Venujeme sa charakteristike osobností v tíme, ale aj bezpečnosti a analýze plánov preventívnych aktivít. V príspevku Ingrid Konečnej Veverkovej s názvom „Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy“ sa autorka venuje aktuálnej téme, ktorá súvisí so zmenou na riadiacej pozícii. Podnetom môže byť ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, vzdaním sa funkcie.

Významu a postaveniu sociálneho pedagóga v kontexte požiadaviek doby, legislatívnych zmien sa venuje Miriam Niklová v príspevku „Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien“.

Možnostiam využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní sa v článku s rovnakým názvom venuje Erich Petlák. Opisuje námety na využitie metód skupinovej práce a uvádza aj konkrétne príklady využitia metód v praxi pedagógov.

Obsahovej analýze plánov preventívnych aktivít základných a stredných škôl na príslušný školský rok, resp. plánov práce koordinátora prevencie sa venuje Ingrid Emmerová v aktuálnom príspevku „Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie“.

V časopise ponúkame rozhovor s Veronikou Pavlíkovou Klindovou, zakladateľkou iniciatívy "#somtu" na Slovenku, ktorej cieľom je vnášať fakty a ľudskosť do nenávistných diskusií na sociálnych sieťach.

Pokračovanie príspevku... 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk