Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 7-8/2019

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Administratíva

V článku sa venujeme aktuálnej téme, ktorá súvisí s odovzdávaním a preberaním funkcie riaditeľa školy. Podnetom k odovzdaniu a preberaniu funkcie je ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy, ktoré môže nastať uplynutím jeho funkčného obdobia, jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie pred uplynutím funkčného obdobia.

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy je legislatívne upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Riaditeľa školy vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy (ďalej len „zriaďovateľ“). Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorú zriadila obec, vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, resp. primátor.

Vymenovanie riaditeľa školy

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa školy s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“).

Zánik výkonu funkcie riaditeľa školy

Výkon funkcie riaditeľa školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia;
b) vzdaním sa funkcie;
c) odvolaním z funkcie:

 • ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z § 9 a § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.,
 • za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • ak sa zrušuje škola,
 • na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)],
 • ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi,
 • na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
 • ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)],

d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony;
e) dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy zo siete;
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Riaditeľ školy sa môže vzdať funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa školy zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy nie je legislatívne upravené v žiadnom zákone. Možno len odporučiť, aby proces bol upravený vlastnou právnou úpravou, a to smernicou alebo pokynom. zriaďovateľa. Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy by malo mať protokolárny charakter a malo by k nemu dôjsť ku dňu zániku výkonu funkcie riaditeľa školy, t. j. ku dňu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie alebo uplynutím funkčného obdobia. Účelom protokolárneho postupu pri odovzdávaní a preberaní funkcie by malo byť získanie komplexného pohľadu na odovzdávajúcu funkciu riaditeľa školy pre preberajúceho riaditeľa školy a pre zástupcu zriaďovateľa školy. Premetom odovzdania funkcie riaditeľa školy by mal byť úplný, pravdivý a objektívny popis a vysvetlenie aktuálneho stavu odovzdávanej funkcie.

Účastníkmi odovzdávania a preberania funkcie riaditeľa školy by mali byť predovšetkým:

 • odovzdávajúci riaditeľ školy,
 • preberajúci riaditeľ školy,
 • zástupca zriaďovateľa školy.

Zúčastnení však môžu byť aj iní zamestnanci školy alebo zamestnanci zriaďovateľa školy, napr. zástupca riaditeľa školy, ekonómka obce, ekonómka školy a pod.

Z odovzdávania a preberania funkcie riaditeľa školy sa vyhotovuje „Odovzdávajúci a preberajúci protokol“ (ďalej len „protokol“).

Obligatórnymi náležitosťami protokolu sú:

 • meno a priezvisko odovzdávajúceho riaditeľa školy,
 • meno a priezvisko preberajúceho riaditeľa školy,
 • meno a priezvisko zástupcu zriaďovateľa školy,
 • termín vyhotovenia protokolu.

Protokol podpisuje odovzdávajúci riaditeľ školy, preberajúci riaditeľ školy a zástupca zriaďovateľa školy. Dôležitý je obsah samotného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Závisí od rozsahu agendy, ktorú odovzdávajúci riaditeľ školy zabezpečuje.

Vzor: Odovzdávajúci a preberajúci protokol

Čo je dôležité pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov?

Riaditeľ školy, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy. Z uvedeného možno vyvodiť, že pri odovzdávaní a preberaní funkcie bude mať, okrem iného, aj tie isté práva a povinnosti ako každý iný zamestnanec a vedúci zamestnanec školy. Keďže ide o štatutárny orgán, k týmto právam a povinnostiam pribudnú práva a povinnosti štatutárneho orgánu. Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ pri nástupe do zamestnania povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Na tieto povinnosti by sa nemalo zabúdať ani pri nástupe do funkcie riaditeľa školy, najmä keď ide nielen o zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ale o štatutárny orgán, ktorý koná v mene školy v pracovnoprávnych, majetkovoprávnych, obchodných a iných dôležitých záležitostiach. Preberajúci riaditeľ školy by mal byť s vnútornými predpismi školy oboznámený pri preberaní funkcie, a to buď zo strany odovzdávajúceho riaditeľa alebo zo strany zástupcu zriaďovateľa školy.

Akú dokumentáciu najčastejšie odovzdáva a preberá riaditeľ školy?

Riaditeľ školy odovzdáva a preberá dokumentáciu, ktorú osobne viedol a za ktorú osobne zodpovedal. Dokumentáciu, za ktorú zodpovedá iný zamestnanec školy, riaditeľ školy nemusí odovzdávať (nie je to potrebné). Najčastejšie pôjde o spisy riaditeľa, ktoré on sám vytvoril a za ktoré zodpovedal, ktoré patria do pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy, do ekonomickej a majetkovej agendy školy a do ostatnej agendy školy. V prípade, že bol riaditeľ zodpovedný za archiváciu dokumentácie, odovzdá aj dokumentáciu, ktorá je súčasťou registratúry a je archivovaná.

Treba pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov?

Jediná právna úprava, ktorá ustanovuje povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“), je § 184 Zákonník práce, podľa ktorého „inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.“ Ustanovenie § 184 Zákonníka práce explicitne ustanovuje prípady povinnej inventarizácie a vymedzuje vzájomný vzťah medzi spoločnou hmotnou zodpovednosťou viacerých zamestnancov a inventarizáciou. Z uvedeného vyplýva zákonná povinnosť vykonania inventarizácie v prípade, ak riaditeľ školy prevezme na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.

Z titulu, že riaditeľ školy v prípade samostatného právneho subjektu je štatutárnym orgánom, a v tomto zmysle nejde len o prebratie funkcie zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, ale o „prebratie celej školy“, pri odovzdávaní a preberaní funkcie riaditeľa školy musí dôjsť k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Z výsledkov inventarizácie preberajúci riaditeľ zistí stav majetku, stav pohľadávok a záväzkov. Dôležité je, aby z vyhotovenej dokumentácie (najmä z inventúrnych súpisov pohľadávok a záväzkov) bolo zrejmé, v akej majetkovej a finančnej kondícii preberajúci riaditeľ školu preberá – s akými pohľadávkami a záväzkami, s akým stavom finančných prostriedkov na bežnom účte, darovacom účte, účte sociálneho fondu, v pokladnici. Preberajúci riaditeľ školy by mal protokolárne prebrať všetky zmluvy a oboznámiť sa so záväzkami z nich vyplývajúcimi.

Vzor: Inventúrny súpis

 Vzor: Inventarizačný zápis

Preberajúci riaditeľ školy by mal, okrem dokumentácie z vykonanej inventarizácie, prebrať aj základnú rozpočtovú agendu, oboznámiť sa so schváleným a upraveným rozpočtom školy (so všetkými vykonanými zmenami rozpočtu školy), s finančnými potrebami a požiadavkami školy. Samozrejmosťou by malo byť odovzdanie účtovných a finančných výkazov. Považujeme za veľmi prospešné, aby preberajúci riaditeľ, prebral aj agendu z vykonaných kontrol, ktoré boli na škole uskutočnené za posledné roky. Ide o spisy z kontrol, ktoré obsahujú správy o výsledku kontroly, z ktorých zistí, či boli konštatované v rámci kontrolných procesov nedostatky a či boli prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a príčin ich vzniku.

Autor/i:

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Kompetencie zriaďovateľa školy voči riaditeľovi školy, povinnosti riaditeľa

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy

  Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, rovnako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne narušiť vzťahy medzi uvedenými subjektmi a viesť okrem porušovania legislatívy aj k narušeniu procesu riadenia škôl a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 • Kompetencie odboru školstva okresného úradu v sídle kraja

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Zákonom č. 345/2011 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zrušené krajské štátne správy, medzi nimi aj krajské školské úrady. Kompetencie z uvedených zrušených krajských úradov špecializovanej miestnej štátnej správy boli presunuté do obvodných úradov, neskôr okresných úradov v sídle kraja.

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk