Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika, hospodárenie

VZOR - Inventúrny súpis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventárneho súpisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor smernice upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa materskej školy, ktorým sa určuje príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textomnájdete vzor rozhodnutia, ktorým sa určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

VZOR - Rozhodnutie - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti.  Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZORY - Poskytnutie dotácie na stravu od 1. 5. 2023 N

Autor/i: -

Dňa 28. 2. 2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - súkromné CVČ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej je zriadené súkromné centrum voľného času (CVČ); obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia. V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku d...

VZOR - Inventarizačný zápis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o preddavok N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o preddavok.  Vzor nie je záväzný, je len odporúčaním autorky.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ