Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo platová trieda


Atestácia - vychovávateľka ŠKD N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. Ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ – prvý stupeň, bola by zaradená do...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec ukončil vysokú školu I. stupňa 15. mája 2022. Priniesol potvrdenie o ukončení s týmto dátumom. Dátum na diplome je 1. júna. Od akého dátumu treba zamestnanca preradiť do vyššej platovej triedy?

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový m...

KVALIFIKÁCIA - fyzika, technika a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

KVALIFIKÁCIA - informatika N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Má zamestnanec dostatočné vzdelanie ako učiteľ informatiky? Máme ho zaradeného v 9. platovej triede, má rok pedagogickej praxe a ukončenú Slovenskú vysokú školu technickú, odbor Technológia elektronických zariadení, ďalej Teologickú fakultu Trnavs...

KVALIFIKÁCIA - technická výchova N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Zamestnanec ZŠ je absolventom Elektrotechnickej fakulty, odboru elektroenergetika VŠT Košice, Elektrotechnická fakulta. DPŠ má na na odborné elektrotechnické predmety so skúškou z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborných predmetov STU Bratisl...

KVALIFIKÁCIA - Technológia stolovania, potraviny, výživa N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Mám možnosť pracovať ako učiteľka predmetov technológia a stolovanie, potraviny a výživa v trojročnom učebnom odbore hostinský a predmetov marketing a manažment v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. Rozsah úväzku by pozos...

KVALIFIKÁCIA - vychovávateľ ŠKD N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Absolventka II. stupňa VŠ (Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, štúdijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor 1.1.6 špeciálna pedagogika) začína pracovať v základnej škole ako vychovávateľka v ŠKD. Ako má...

Kvalifikácia - VYCHOVÁVATEĽKA V ŠKD v ŠPECIÁLNEJ ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnanec má II. stupeň VŠ DTI, študijný program: Učiteľstvo ekonomických predmetov, študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, štátna skúška: pedagogika pre učiteľov praktickej prípravy, psychológia pre učiteľov pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk