Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo pedagogický zamestnanec


Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Aktualizačné vzdelávanie - uznanie kreditov A

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Môžem od 1. 9. 2015 za absolvovanie aktualizačného vzdelávania na overenie profesijných kompetencií priznať pedagogickému zamestnancovi kredity?

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas prerušenia vyučovania cez veľkonočné prázdniny N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Počas prerušenia vyučovania sú veľkonočné prázdniny od 9. do 14. 4. 2020. V nadväznosti na prerušenie vyučovania ma zaujíma, ako má zamestnávateľ postupovať u zamestnancov pri vykrytí dvoch pracovných dní 9. 4. a 14. 4.2020, ktoré sú súčasťou veľk...

COVID-19 Výpočet mzdy v prípade mimoriadnych opatrení N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V období 16.3. - 31.3. 2020 boli zamestnanci doma. Keďže v pracovnom poriadku (PP) ani v inom internom dokumente školy nemáme dojednanú možnosť prace "na doma", uplatnil som na toto obdobie § 142/3 ZP. Bude im vyplatená náhrada mzdy v plnom rozsah...

Dátum priznania výšky platovej triedy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učite...

Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Dovolenka 9 týždňov N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk