Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. a zmeny

Zákon 596/2003 Z.z. N

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon 507/2021 Z.z.

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

507/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zákon 488/2021 Z.z.

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

488/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 415/2021 Z.z. N

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 19. 11. 2021 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

415/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 310/2021 Z.z.

Schválený 24. 7. 2021 Účinný 1. 9. 2021 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

310/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 273/2021 Z.z.

Schválený 22. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

273/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 138/2019 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 271/2021 Z.z.

Schválený 17. 6. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

271/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 422/2015 Z.z.

Schválený 25. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 475/2005 Z.z.

Schválený 22. 9. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 365/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 20. 12. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

365/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 93/2020 Z.z.

Schválený 22. 4. 2020 Účinný 25. 4. 2020  

93/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 381/2019 Z.z.

Schválený 17. 10. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

381/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 221/2019 Z.z. N

Schválený 19. 6. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

221/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 91/2016 Z.z. N

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 54/2018 Z.z.

Schválený 7. 2. 2018 Účinný 15. 3. 2018  

54/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 188/2015 Z.z.

Schválený 30. 6. 2015 Účinný 31. 8. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

188/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 325/2012 Z.z.

Schválený 20. 9. 2012 Účinný 23. 10. 2012 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

325/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

251/2018 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

245/2019 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

287/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Archív zmien v legislatíve