Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2017

Výzva - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 22.3.2017. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 22.5.2017 (minedu.sk).

Výzva MS SR - presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Dátum uzávierky výzvy, t. j. 6. február (justice.gov.sk).

SAŽP opäť hľadá ProEnviro školy

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro. Súťaž je určená pre materské, základné i stredné školy. Vyplnené prihlasovacie formuláre projektov je potrebné zaslať najneskôr 30. júna 2017 (sazp.sk).

Projekt „Fiktívna krajina 2017“

Kategória: Výzvy

Aj ty si už unavený z toho, že tvoj názor nikoho nezaujíma?“  Pod týmto mottom organizuje Stredoškolská študentská únia Slovenska projekt "Fiktívna krajina 2017"ktorého zámerom je spojiť teóriu s praxou. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 12. februára 2017. Prihlasovanie je do 1. februára 2017 (studentskaunia.sk).

Súťaž o najkrajšie knihy Slovenska

Kategória: Výzvy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Knihy z produkcie roku 2016 môžete prihlásiť do súťaže do 31. 1. 2017 (www.bibiana.sk/sk).

Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“

Kategória: Výzvy

Podľa prieskumu TAD u žiakov základných škôl z roku 2014, trend nárastu skúsenosti s legálnymi i nelegálnymi drogami s pribúdajúcim vekom sa potvrdil najmä u občasného fajčenia cigariet. Rovnako rastie aj rozsah skúsenosti s alkoholom, pričom priemerný vek prvého kontaktu (cca 10 rokov) sa nedarí odsunúť na neskôr. Potvrdzuje to teda potrebu včasnej primárnej prevencie už vo veku 8-10 rokov a skôr, keď je ešte približne polovica žiakov bez takejto skúsenosti (uvzsr.sk).

Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco podporí 77 lokálnych projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí (zlepšenie detských ihrísk, rozvíjanie športových aktivít pre deti v škôlke, skrášlenie verejného priestranstva v susedstve,...). Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať, je 1 300 €. Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (nadaciapontis.sk).

Deň župných škôl

Kategória: Výzvy

Bratislavský samosprávny kraj organizuje 20. 1. 2017 už šiesty ročník podujatia Deň župných škôl v Avione. Predstaví sa takmer päťdesiatka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl je pripravený aj sprievodný program na pódiu, kde sa budú počas celého dňa striedať informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov (region-bsk.sk).

Hovorme o jedle

Kategória: Články, kampane

Pri príležitosti Svetového dňa potravín bol vyhlásený Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016 štvrtý ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“ (uvzsr.sk).

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v novembri 2016 schválilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2017 až december 2017 (minedu.sk).

Grantová výzva nadácie EZRA

Kategória: Výzvy

Nadácia Ezra otvára grantovú výzvu na podporu projektov zameraných na oblasť sociálno-zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na potreby tých, ktorí prežili holokaust, dôstojnú pripomienku obetí holokaustu, vzdelávacie a spoločenské aktivity v prospech židovskej komunity na Slovensku, na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Všetky žiadosti na rok 2017 musia byť podané do 30. januára 2017 (uzzno.sk).

Mestská časť Ružinov - grantová výzva

Kategória: Výzvy

Mestská časť Bratislava - Ružinov vyhlasuje výzvu pre rok 2017, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjať komunitný život, reagovať na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov. Oblasti: kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života. Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu do 18.02.2017 (ruzinov.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk