Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Grantové výzvy

Program obnovy dediny 2021

Kategória: Výzvy

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikáci...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania 2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná  na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. Uzávierka: 8. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Konečný termín na predloženie žiadostí o rozv...

Nadácia Kia Motors Slovakia - Šport v regióne 2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2021, ktorý je zameraný na rozvoj športu v Žilinskom kraji, a určený prednostne pre deti a mládež do 18 rokov, seniorov a ľud...

Nitrianska komunitná nadácia otvára výzvu INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2021

Kategória: Výzvy

Program je zameraný na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Uzávierka: 9. 4. 2021 (nkn.sk).

Nadácia VÚB vyhlasuje zamestnanecký grantový program

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi. Uzávierka: 15. 2. 2021 (nadaciavub.sk).

Fond na podporu umenia 6/2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility. Uzávierka: 1. 3. 2021 (grantexpert).

Podpora občianskej participácie III. (2021)

Kategória: Výzvy

Celkovým cieľom programu je posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín. Uzávierka: 29. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Výzva pre materské školy - Múdre hranie (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej, informatickej, prírodovednej gramotnosti a ďalších zručností (grantexpert.sk).

Fond malých projektov SK - ČR (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (grantexpert).

Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd (2021)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v zmysle § 2 zákona na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminá...

KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Projekt/žiadosť musí byť odoslaný do 31. januára 2021 (nds.sk).

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2021)

Kategória: Výzvy

Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.  Dátum konečného termínu podávania žiadostí: 1. mareca 2021 (grantexpert).

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy. Uzávierka: 26. 2. 2021(grantexpert....

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Kategória: Výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbor...

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Výzva je určená verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníc...

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách s využitím digitálnych technológií a dištančných foriem výučby. Konečný termín na predloženie žiadost...

U.S. Steel Košice, Karpatská nadácia - Spoločne pre región

Kategória: Výzvy

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú...

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Miestny rozvoj a inklúzia

Kategória: Výzvy

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Dátum uzatvorenia výzvy: 1. m...

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia - grantový program Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia otvárajú grantový program Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti. Uzávierka: 30. 11. 2020 (karpatskanadacia.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk