Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Výzvy  

Zoradiť podľa:

Grantové výzvy

MPC - Výzva na zapojenie sa MŠ, ZŠ, SŠ do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Výzvy Autor: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II). Výzva je otvorená do 15. júla 2020 (mpc-edu.sk).

Nadačný fond Baumit - Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť!

Kategória: Výzvy Autor: nadacnyfond.baumit.sk

Nadačný fond Baumit vyhlasuje 13. ročník Grantového programu  Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Uzávierka je do: 13. júla 2020 (nadacnyfond.baumit.sk).

Kultúra znevýhodnených skupín (2020)

Kategória: Výzvy Autor: https://www.grantexpert.sk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka: 22. júl 2020 (grantexpert.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Podpora krízových centier

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu Podpora krízových centier. Uzávierka: 31. júl 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Spojme hlavy!

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu Spojme hlavy, ktorej cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.Termín na zaslanie prihlášok je 30. 6. 2020 (nds.sk).

MŠVVaŠ SR - Výzva na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Konečný termín na predloženie žiadostí na OÚ v sídle kraja 26. 6. 2020 (minedu.sk).

Nadácia mesta Bratislavy - Grantový program KOMUNITY

Kategória: Výzvy Autor: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. Uzávierka: 15.06.2020 (bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy)

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Európska nadácia pre mládež sa v rámci schémy pilotných aktivít rozhodla vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Aktuálny termín na ďalšie predkladanie žiadostí je 22. jún 2020 (minedu.sk).

Fond SK-NIC - Výzva na podporu veľkých IT projektov

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu vyhlásil prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na podporu veľkých IT projektov. Uzávierka do 31. mája 2020 (nadaciapontis.sk).  

NOS - Stronger Ties of Civil Society Networks

Kategória: Výzvy Autor: osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Uzávierka do 9. júna 2020 (osf.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom, rozvoj ich individuálnych schopností a sociálnych kompetencií, inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu detí s autizmom, odbúravanie zažitých stereotypov a rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov. Uzávierka: 15. máj 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2020 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Uzávierka: 15. apríl 2020 (minedu.sk).

Grantový program O2 Digitálna škola

Kategória: Výzvy Autor: spolocnost.o2.sk

Férová nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému tak, aby sa dokázal posunúť do roviny digitálneho vzdelávania. Uzávierka: do 12. apríla 2020 (spolocnost.o2.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Dobrovoľníctvo 2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciakia.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Predkladať projekty možno v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 17. apríla 2020 (nadaciakia.sk).

Grantový program - Záleží nám na tvojom rozvoji (TDPS, n.f.)

Kategória: Výzvy Autor: tdps.sk

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. Uzávierka prijímania projektových zámerov je 31. marca 2020 (tdps.sk).

Karpatská nadácia - Prebuďme Východ 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia otvorila grantový program, pre aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska. Termín uzávierky: 17. apríla 2020 (karpatskanadacia.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 17. apríla 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola je 27. marca 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2020

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v roku 2020 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2020. Konečný termín podávania žiadostí 9. apríl 2020 (minedu.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Šport v regióne 2020.

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Projekty možno predkladať v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020 (nadaciapontis.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk