Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Grantové výzvy

NDS - Grantový program Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín. Termín uzávierky: do 26. mája 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Pontis - Fond pre transparentné Slovensko

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. Uzávierka: 15. mája 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Pontis - Výzva pre sociálnych inovátorov (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Uzávierka: 14. 5. 2021 (grantexpert.sk).

Nová výzva Erasmus + (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Termíny na predloženie žiadostí závisi...

Karpatská nadácia - Máme radi východ (2021)

Kategória: Výzvy

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska. Uzávierka do 3. 5. 202 (grantexpert.sk).

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021)

Kategória: Výzvy

Reťazec Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje výzvu, ktorá podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry. Uzávierka: 2. 5. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia mesta Bratislavy - Funkčnejšie verejné priestory (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je najmä revitalizácia verejných priestranstiev, rozširovanie priestorových kapacít komunít či oživenie nevyužívaných priestranstiev smerujúce k posilňovaniu kvality života v meste. Uzávierka do 30. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka do 23. 4. (grantexpert.sk).

2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností

Kategória: Výzvy

Pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, chcete zdieľať svoje najlepšie skúsenosti z vyučovacej a riadiacej praxe s kolegami z iných škôl alebo školských zariadení? Uzávierka výzvy je do 16. apríla 2021 (mpc-edu.sk).

Nadácia SPP - Grantový program OPORA (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Uzávierka: do 16. 4. ...

Nadácia ESET - Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Kategória: Výzvy

Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri znižovaní jej negatívnych následkov. Uzávierka: do 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Termín na podanie žiadostí 15. 04. 2021 (www.mirri.gov.sk).

Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv a kultúry. Podporené môžu byť napríklad aj projekty zamerané na výučbu anglického jazyka, multikulturalizumus, postavenie žien a ďalšie témy. Uzávierka: 31. 7. 2021 ...

Fond na podporu športu: Podpora pre amatérske športové kluby a organizácie

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií. Uzávierka: do 15. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia SPP - Grantový program Športuj aj Ty!

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.Cieľom grantového programu je podpora zdravého životného štýlu detí ale aj mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Uzávierka 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

MPSVaR - Pomoc pre základné umelecké školy

Kategória: Výzvy

Od 1. marca 2021 môžu základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadosti o poskytnutie finan...

Nadácia pre deti Slovenska - Program rozvoja životných zručností

Kategória: Výzvy

Program je zameraný na rozvoj zručností pedagógov základných a stredných škôl, odborných zamestnancov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi. Uzávierka: 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Program obnovy dediny 2021

Kategória: Výzvy

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikáci...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania 2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná  na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. Uzávierka: 8. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Konečný termín na predloženie žiadostí o rozv...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk