Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Reforma - zmena

Digitálna aplikácia na prehliadanie nového ŠVP N

Autor/i: -

Nový štátny vzdelávací program je dostupný aj v novej modernej webovej aplikácii. Interaktívne v nej možno vyhľadávať výkonové a obsahové štandardy a tiež prierezové gramotnosti. 

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie (2023) N

Autor/i: -

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie schválil dňa 31. 3. 2023 pod č. 2023/831:7‐A2140 minister školstva. 

Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách - MŠVVaŠ SR - séria videí N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života týchto škôl. 

Profil absolventa po absolvovaní základného vzdelania v novom ŠVP (2023) N

Autor/i: -

Podľa ŠVP (2023) sa má vzdelávanie pre 21. storočie vyznačovať otváraním príležitostí na poznávanie, prijatím každého človeka (inkluzívna škola), zodpovednosťou za udržateľnosť života na Zemi (zelená škola), podporovaním efektívneho a bezpečného v...

Základné vzdelávanie v novom ŠVP – charakteristika N

Autor/i: -

Základné vzdelávanie má deväť ročníkov. Prvý cyklus tvorí 1. až 3. ročník, druhý cyklus tvorí 4. až 5. ročník a tretí cyklus tvorí 6. až 9. ročník. Vzdelávacie štandardy jednotlivých cyklov určujú obsah vzdelávania a očakávané učebné výstupy na ic...

Sieť regionálnych centier podpory učiteľov N

Autor/i: -

Cieľom RCPÚ je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania, podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch, zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri imple...

Registrácia škôl pre zavádzanie nového ŠVP od školského roka 2024/2025 N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR spúšťa od 6. 11. do 19. 12. registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025.

Štátne výchovné programy - ŠKD, CVČ, ŠI N

Autor/i: -

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí a centrum voľného času vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávan...

EDUKAFEST – NIVaM ku kurikulárnym zmenám základného vzdelávania N

Autor/i: -

NIVaM pozýva na podujatie EDUKAFEST ku kurikulárnym zmenám, ktoré sa uskutoční 8. a 9. novembra 2023.

REFORMA - ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života 39 škôl, ktoré začali vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Povinnosť „držať pracovné miesto“ A

Publikované: Aktualizované:

Skončenie pracovného pomeru N

Publikované:

Pracovná zmluva školského psychológa na dobu určitú A

Publikované: Aktualizované: