Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2018

Vydanie 6/2018

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 72 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 18. 6. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018

ISSN 1336-9849

Editoriál

Uvedený názov som nezvolil náhodne, ale skôr ako reálnu otázku na zamyslenie, pretože, a zrejme nepoviem nič objavné, za ostatných už temer tridsať rokov stále hľadáme optimálne smerovanie nášho školstva. O tom, že sa nám to akosi nedarí, sa taktiež nemusíme presviedčať.

Z priestorových možností neuvádzam všetky doterajšie zámery spísané vo viacerých programoch a projektoch, ktoré prognózovali zásadnú premenu edukácie. Lenže, ani jeden z doterajších projektov sa neuviedol do reálnej edukačnej praxe.

Nebola to chyba projektov, resp. autorov, ale predovšetkým chyba našich politikov, pretože každá nová politická garnitúra prišla s novými zámermi, s novým projektom, a tak namiesto uvádzania projektov do praxe, namiesto ich overovania a dotvárania sa hľadalo vždy čosi nové.

Nečudujme sa preto, že naše školstvo, v porovnaní s inými štátmi, začalo stagnovať, ba žiada sa mi povedať, že aj upadať. Ani toto konštatovanie však nie je objavné, masovokomunikačné médiá takmer denne prinášajú pohľady, ktoré sú viac pesimistické ako optimistické.

Pokračovanie

Erich Petlák

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk