Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Kvalifikácia - PEDAGOGICKÝ ASISTENT N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu pedagogického asistenta absolventka 1.stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „Formácia a vedenie spoločenstiev“ na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity? Absolventka vykonala štátnicovú skúšku...

Dokedy môže zamestnanec podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, ak je v tzv. ochrannej dobe podľa § 64 ZP? N

Autor/i: -

V prípade, o ktorom nakoniec rozhodol Veľký senát NS SR (1VCdo/2/2019), sa riešila otázka uplynutia lehoty na podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca (§ 77 ZP), ak ide o zamestnanca, ktorý je v ochrannej dobe...

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - vychovávateľ ŠKD a zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na voľné miesto vychovávateľky v ŠKD chceme prijať učiteľku, ktorá má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 25. 05. 2012 v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Spĺ...

Uznanie štátnej jazykovej skúšky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. v časti 3, v bode 40 - 52 bližšie neupravuje uznávanie kvalifikácie učiteľa cudzieho jazyka, ktorý získal kvalifikáciu úspešným absolvovaním štátnej jazykovej skúšky, tak ako tomu bolo predtým vo vyhláške č. 437/2009 Z. z....

Čerpanie plateného voľna a dohoda so zamestnaneckým dôverníkom N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Moja otázka sa týka dňa plateného voľna, na ktorý máme na základe vyššej kolektívnej zmluvy nárok. Tento deň máme vyčerpať do 30.6.2021, čo nám nevyhovuje a chceli by sme ho čerpať až v júli počas prázdnin. Na škole nemáme odbory len zamestnanecké...

Ukončenie pracovnej zmluvy na zastupovanie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ako mám ukončiť pracovnú zmluvu učiteľky na zastupovanie? Pracuje u nás od septembra 2020. Zmluvu má na zastupovanie počas materskej dovolenke. Zmluva je  na dobu určitú, bez uvedenia dátumu ukončenia zmluvy (uvedené - zastupovanie počas MD). Prob...

Asistent učiteľa a predĺženie zmluvy podľa Zákonníka práce N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Naša škola má uzatvorené pracovné zmluvy s asistentami učiteľov na dobu určitú na dva roky, ktorá končí k 31. 8. 2021. Nakoľko práca asistentov závisí od počtu integrovaných žiakov školy na daný školský rok, chceli by sme im predĺžiť pracovnú zmlu...

Kvalifikovanosť učiteľa na 1. stupni a adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Chcela by som sa opýtať, respektíve utvrdiť sa, či môžem zamestnať uchádzača na pracovnú pozíciu učiteľ 1. stupňa ak má ukončené na FHV odbor Enviromentálna ekológia s titulom Mgr., doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na doplnenie kvalifikačné...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľa cudzieho jazyka po zmene vyhlášky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V roku 2015 sme prijali do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ ANJ na 1 stupni ZŠ pani učiteľku, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a absolvovala štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole. Postupovali sme podľa vtedy platnej vyhláš...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Histriónska porucha osobnosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Histriónska porucha osobnosti sa vyznačuje preexponovanými prejavmi sebadramatizácie, teatrálnosti a prehnaným prejavovaním emócií. Pri vystupňovanom štýle je prítomná prehnaná spoločensky orientovaná emotivita s výraznou túžbou byť stredobodom po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Petícia rodičov a prepustenie učiteľa z dôvodu zníženia počtu žiakov A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Riaditeľ málotriednej základnej školy bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec, navrhol z dôvodu zníženia počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie znížiť počet tried o 1 triedu a následne prepustiť 1 učiteľa. Rodičia žiakov spísali petíciu, v ktorej požadujú zachovať pôvodný počet tried. V prípade, že by to nebolo možné, žiadajú prepustiť iného učiteľa, ako navrhuje riaditeľ školy. Petíciu doručili riaditeľovi školy aj starostovi obce. Kto má petíciu riešiť? Je v súlade so zákonom, aby rodičia zasahovali do personálnych otázok školy?