Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako treba postupovať v prípade, ak je riaditeľ školy PN (zatiaľ jeden mesiac). Môže ho v tomto období zastupovať zástupca riaditeľa školy bez toho, žeby ho na obdobie PN vymenoval zriaďovateľ? Aké sú potom jeho kompetencie? 

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Môže  vykonávať pracovnú činnosť sociálneho pedagóga na ZŠ zamestnanec, ktorý má 8 rokov pedagogickej praxe a ukončené nasledovné vzdelania: UK Bratislava, VŠ II. stupňa – sociálna práca – ukončené v roku 2001, UK Bratislava, rigorózna skúška – vy...

Uznanie nároku príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pedagogickému zamestnancovi bol priznaný a aktuálne je ešte poberateľom kreditového príplatku vo výške 12 %, ktorý už v súlade s aktuálnou legislatívou, v zmysle § 32g zákona č. 533/2003 je považovaný ako príplatok za profesijný rozvoj a vypláca s...

Platové zaradenie - 3. stupeň VŠ - ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončený 2. stupeň VŠMU v odbore Tanečné umenie - pedagogika moderného tanca. Má 20-ročnú pedagogickú prax. 3. stupeň VŠ ukončila 25. 8. 2020 tiež na VŠMU v odbore Tanečné umenie a získala titul ArtD. Vyučuje u nás moderný taned, ...

Uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky - autorstvo učebníc N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V roku 2016 som na základe autorskej zmluvy s vydavateľstvom napísala učebnicu NEJ zameranú na prípravu na maturitu úrovne B2. Učebnici podľa ŠPÚ v BA vydaná odporúčacia doložka. Pochopila som správne, že je možné autorstvom učebníc, ktoré majú do...

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Žiadam Vás o právny výklad na zaradenie zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Ide o uznanie kreditových príplatkov (teraz za profesijný rozvoj) a náhrady atestácie v nasledovných prípadoch : Zamestnanec učil na inej strednej škole, kde rozvi...

Platová trieda – opravná štátna skúška zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Chcem prijať do zamestnania pedagóga, ktorý vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore história a získal titul PhDr. Má aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (didaktika histórie, ped. zák...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované:

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Publikované: