Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zaradenie majsterky OV do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Majsterka OV pre učebný odbor kuchár má výučný list v odbore, maturitu + vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore verejná správa. Po zamestnaní ako majsterka OV do akej platovej triedy patrí? Pre zvýšenie kvalifikácie a zaradenie do vyššej plato...

Skupinová dynamika a jej významom pre sociálne skupiny N

Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Sociálne skupiny majú nesmierne dôležitý význam pre život každého človeka, a to nielen z pohľadu sociálneho aspektu, ale aj emocionálneho a psychologického. Malú sociálnu skupinu tvoria minimálne dvaja účastníci a najviac 30 až 45. Najbežnejším pr...

Výchovný poradca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Pedagogický asistent N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ sú pedagogickými zamestnancami zodpovednými za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu, poskytovanie výchovy a vzdelávania v zariadeniach sociálnej pomoci. Pedagogický asi...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rigorózna skúška N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyni, ktorá sa vracia po rodičovskej dovolenke, bol priznaný pred rodičovskou dovolenkou príplatok za profesijný rozvoj od 04/2019, ktorý by jej mal byť vyplácaný do 31. 8. 2026 za vykonanie rigoróznej skúšky. V 02/24 sa vracia do zamestn...

Nepriatelia zmien v prostredí školy N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Naliehavé správanie nie je podmienené presvedčením, že všetko je dobré alebo všetko je jeden obrovský problém, ale vedomím, že život ponúka obrovské príležitosti a prináša obrovské riziká. Navyše naliehavé správanie nevychádza z pocitov spokojnos...

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa a ustanovenie zástupcu riaditeľa do funkcie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa? Akým spôsobom možno ustanoviť do funkcie zástupcu riaditeľa?

Nevyhnutné sprevádzanie rodinného príslušníka N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V škole máme manželský pár, ktorý využíva pri uplatňovaní prekážky v práci sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo...

Platnosť funkčného vzdelávania N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa informovať ohľadom školskej legislatívy - funkčného vzdelávania. V predchádzajúcom období mám absolvované funkčné vzdelávanie a následne funkčné inovačné vzdelávanie (osvedčenie vydané 10. 12. 2015, 60 hodín + záverečná prezentáci...

Priznanie kvalifikačných predpokladov - študent konzervatória N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chceme zamestnať študenta konzervatória, navštevuje 5. ročník. Má maturitné vysvedčenie z hry na klavír a u nás by vyučoval hru na klavír. Zamestnaný by bol na dohodu o brigádnickej práci študenta. Spĺňa študent kvalifikačné predpoklady, môžeme ho...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Adaptačné vzdelávanie N

Publikované:

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Publikované:

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľko v tom čase nebola možnosť externého štúdia na VŠMU v odbore Tanec. Túto možnosť VŠMU poskytuje až od akademického roku 2017/2018. Zamestnankyňa sa na štúdium prihlásila, ale nakoľko štúdium trvá 7 rokov, ukončí ho až v r. 2024. Ako mala byť táto zamestnankyňa zaradená? Mala byť zaradená aj do adaptačného vzdelávania ?

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu A

Publikované: Aktualizované:

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, ak je zamestnanec prijatý len na krátke obdobie a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedagogických zamestnanca?