Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Kvalifikovanosť ANJ a MAT a plynutie ochrannej lehoty N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Nekvalifikovaná učiteľka, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania – ekonomický odbor (Ing.) s oprávnením na vyučovanie anglického jazyka (štátna skúška) bude od 1. septembra 2020 bude vyučovať 13 hod. matematiku a fyziku „neodborne“ a 10 hodín angličt...

Kvalifikácia - FYZIKA - TECHNIKA a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Kvalifikácia - STROJÁR N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

MOV na úseku praktického vyučovania má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na TUKE Fakulta výrobných technológií v odbore riadenie výroby a osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačných predpo...

Rozvedení rodičia a súhlas o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Matka podala prihlášku na predprimárne vzdelávanie, dieťa má zverené do osobnej starostlivosti, otec má súdom upravený styk s maloletým výlučne na ÚPSVaR. Riaditeľka školy vydala Rozhodnutie o prijatí - zaslané bolo matke aj otcovi. Otec sa odvolá...

Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

Pracovný pomer s riaditeľom školy a školského zariadenia N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia. Zároveň je však riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia aj v pozícii zamestnanca šk...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môžem pracovať ako školský špecálny pedagóg v ZŠ? Vyštudovala som učiteľstvo 2. stupňa (PF UKF v Nitre) plus rozširujúce štúdium - špeciálna pedagogika mentálne postihutých (PdF UK v Bratislave, 2 roky). Moja prax je menej ako 2 roky. 

Preradenie pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno v súčasnej situácii preradiť pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca (pomocný vychovávateľ v nočných smenách), ktorý je na dlhodobej PN. Treba vyhotoviť dohodu o zmene pracovnej zmluvy? (zamestnanec s preradením súhla...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie ...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto určuje aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdrav...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk