Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Osobný príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Aké príplatky môže mať učiteľ zaradený v kariérovom stupni - začínajúci pedagogický zamestnanec okrem príplatku za začínajúceho učiteľa? Môže dostávať aj osobný príplatok?

Využitie kritických situácií ako príležitosť pre zmenu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Naliehavé správanie nie je podmienené presvedčením, že všetko je dobré alebo všetko je jeden obrovský problém, ale vedomím, že život ponúka obrovské príležitosti a prináša obrovské riziká. Navyše naliehavé správanie nevychádza z pocitov spokojnos...

Zarátavanie záujmových útvarov do úväzku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa chcem spýtať na úväzok riaditeľa základnej školy s materskou školou od 1. 9. 2023, ktorý má 9 tried v základnej škole, 2 triedy v maters...

Osobný príplatok v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ak už je učiteľ zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, aké príplatky môže dostať a ako dlho (koľko rokov) musí byť zaradený v platovej triede 5. v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec?

Požadované doklady o kvalifikácii N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Aké doklady máme požadovať od novoprijatých zamestnancov? Nie je nám jasný rozdiel v § 4 ods. 1 medzi bodom a) doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná práca pedagogického zamestnanca... a bodom c) potvrdenie o dĺžke výkonu praco...

Výnimka jednej tretiny aprobácie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Máme pani učiteľku s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa pedagogického zamerania so 100 % úväzkom s vyučovacou povinnosťou 23 hodín týždenne. Od 1. 9. 2023 vyučuje 9 hodín svojho aprobačného predmetu. Na vyučovanie ostatných 14 hodín nemá aprobáci...

Zaradenie samostatného pedagogického zamestnanca - triedny učiteľ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Po akom dlhom čase  od preradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec môže byť tento zamestnanec aj triednym učiteľom s príplatkom za triedneho učiteľa?

Adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Od septembra chceme prijať vychovávateľku, ktorá ešte predtým túto činnosť nevykonávala. Musí teda absolvovať adaptačné vzdelávanie. Medzi vychovávateľkami nemáme nikoho s 1. atestáciou, ktorá by jej robila uvádzajúcu. Naša otázka znie, kto jej mô...

Platnosť vyhlášky č. 341/2023 Z.z. pre supervízora v MŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Vo vyhláške č. 341/2023 Z.z. platnej od 1. 9. 2023 sa § 2 dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Na kvalitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole dohliada pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa osobit...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.