Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zvládanie emócií v školskom prostredí N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V americkom sci-fi filme z roku 2014 s názvom Divergencia, ktorý bol nakrútený podľa románu Veroniky Rothovej, zakladatelia sveta vytvorili systém, v ktorom boli ľudia rozdelení do 5 frakcií – piatich rôznych spôsobov života: sebaobetovanie, harmó...

Pracovná zmluva na obecnom úrade N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Môže mať zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu v obecnej s.r.o ako riaditeľ s pracovným časom 37,5 hod. týždenne a súčasne pracovnú zmluvu na obecnom úrade ako technický manažér s pracovným časom 7,5 hodiny týždenne s tým, že denne 1,5 h flexibil...

Zastupovanie riaditeľa vo vymedzenom rozsahu právomocí N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak sa riaditeľka školy rozhodne jednému zo svojich zástupcov udeliť aj určité práva na zastupovanie riaditeľa vo vymedzenom rozsahu počas svojej neprítomnosti (dovolenka, pracovná cesta, krátkodobá PN) ako to urobiť. Z dostupných informácií som to...

Povinnosť absolvovať adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Pedagogický zamestnanec pracuje 26 rokov ako učiteľka materskej školy. Má ukončenú strednú pedagogickú školu. V budúcnosti by chcela pracovať ako  pedagogický zamestnanec v školskom klube detí. Musí takýto pedagogický zamestnanec absolvovať adapta...

Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

Nadčasové hodiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Aký je maximálny počet nadčasových hodín, ktoré môže týždenne učiteľ s plným úväzkom (23 vyuč,. hodín = 37,5 hodiny) odučiť?  Môže v jeden týždeň odučiť napr. 10 nadčasov (zastupovaných hodín), ak v nasledujúcom odučí len dve? Ako je to s maximáln...

Efektívne riadenie času - Eisenhowerov princíp a Paretovo pravidlo N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Efektívne hospodáriť s časom je umenie, ktoré sa možno naučiť. Cieľom nie je len získať čas, ale predovšetkým naučiť sa dať mu zmysel. Pokiaľ sa nám hneď na začiatku projektu či našej riadiacej praxe nepodarí určiť priority a ciele, je pravdepodob...

Odchodné u nepedagogického zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Môže zamestnanec, ktorý ukončí pracovný pomer odchodom do dôchodku a vyplatí sa mu odchodné, nastúpiť následne k tomu istému zamestnávateľovi na dohodu, bez toho aby neprišiel o odchodné? Ide o nepedagogického zamestnanca - mzdárku, ktorá má 65 ro...

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Problematiku majetkových priznaní upravuje ustanovenie § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), ktoré je označené nadpisom „majetkové priznanie“. V ďalšom t...

Vydanie osobného spisu predchádzajúcej riaditeľky školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Nový starosta obce žiada od osoby poverenej riadením školy personálny spis bývalej riaditeľky aj s platovými náležitosťami, ktorý je uložený v školskom archíve. Neporušíme niečo, ak mu ho vydáme?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ