Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - práca na pracovisku N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II budeme zamestnať školského špeciálneho pedagóga na 100 % pracovný úväzok. Musí sa školský špeciálny pedagóg zdržiavať na pracovisku 37,5 hodín týždenne, alebo môže plniť časť pracovn...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sociopatia - asociálna/disociálna porucha osobnosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychické problémy a poruchy nie sú u detí vôbec zriedkavé. Ich duševné zdravie je omnoho zraniteľnejšie ako u dospelých. Rodičia mnohé zvláštne spôsoby správania u detí prehliadajú. Učitelia pri organizovaných formách interakcie ich nemusia postr...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Obsedantno-kompulzívny syndróm N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

„Prečo lampa zhasla? Zatienili sme ju plášťom, aby sme ju ochránili pred vetrom.” prof. Josef  Švejcar Rozmer izolácie prehĺbil dlho tlejúce nevyriešené rodinné i sociálne vzťahy a traumy v rôznych podobách. Tie sa objavujú zvlášť u detí a môžu sa...

Formativní hodnocení - užitečné postoje a dovednosti pro zavádění změny N

Autor/i: Mgr. Saša Dobrovolná

Pojem formativní hodnocení se nejčastěji pojí s druhým pojmem, tzv. sumativním hodnocením. Oba se v teorii objevují od sedmdesátých let. Někteří učitelé je chápou jako opozita nebo reprezentanty dobrého a špatného hodnocení. Tak tomu však není. Fo...

Učiteľka MŠ - 1. atestácia v príslušnej kategórii - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť učiteľku v MŠ? Má ukončené VŠ, 2. stupeň, študijný odbor - magisterské štúdium pedagogika, pomaturitné 2-ročné štúdium na súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii - odbor vychovávateľstvo a predškolská pedagogika. V MŠ bola zara...

The Cynefin framework - riešenie problémových situácii N

Autor/i: Ing. Alena Šáteková

Pri nastavovaní systému zmien sa stretávame s rôznym typom problémov. Problematické situácie nemajú jedno univerzálne riešenie. Kroky závisia od situácie a dôležitá je adaptácia prístupu na zmenené podmienky. The Cynefin framework je pracovný nást...

Špecifické vlastnosti lídrov N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Pripravujeme v MšP 1/2021 - Riaditeľ školy – leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia (2.)  Integrita kritického myslenia a charakterového vzdelávania má byť základom všetkých školských a mimoškolských aktivít. Riaditeľ školy ako líd...

Ovládanie štátneho jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „ZŠ s VJM“) vypísal výberové konanie na miesto pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. Je ovládanie štátneho jazyka (slovenského) nevyhnutným predpokladom na výkon pracovnej ...

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Plánujeme znížiť úväzok THP pracovníčky (PAM) zo 100 % na 50 %. Správny postup je - prijať organizačnú zmenu, dať na vyjadrenie odborovej organizácii na škole (je jedno aké stanovisko zaujme) a písomne oznámiť danej zamestnankyni organizačnú zmenu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ