Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2023

Nadácia Orange - Digitálna budúcnosť (17. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára grantový program Digitálna budúcnosť. Uzávierky: 17. 10. 2023 (nadaciaorange.sk).

Nadácia ZSE - Výnimočné školy (18.10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára program Výnimočné školy. Učiteľky a učitelia z celého Slovenska majú možnosť predložiť projekt zameraný na svoj rozvoj a prinášanie zmien do procesu vyučovania. Uzávierka: 18. 10. 2023 (nadaciazse.sk).

Rozvojové projekty na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania (28. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Dátum uzávierky: 28.09.2023 (minedu.sk).

Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote prostredníctvom vzdelávania a participatívnych nástrojov (1.11.)

Kategória: Výzvy

The Transatlantic Foundation v spolupráci s Engaging Central Europe program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoloč...

Nadácia ESET - Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti (22. 9.)

Kategória: Výzvy

Zámerom Grantovej výzvy Nadácie ESET: rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti je vzdelávanie výnimočne nadaných detí a mládeže základných a stredných škôl s dôrazom na STEM oblasti, ako aj podpora reprezentácie mladých vedeckých talentov...

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“ (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pozýva k zapojeniu sa do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom fotosúťaže. Témou fotografickej súťaže je „ochrana živého dedičstva“. Súťažiť možno do...

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom (31.10.)

Kategória: Výzvy

Ukrajinskí žiaci, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci. Uzávierka: 31. 10. (ukrajin...

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (29.9.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestna...

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (16. 10.)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú...

Nadácia NBS - Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti (2. 10.)

Kategória: Výzvy

Realizácia podujatí a krátkodobých aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a na spoluprácu v tejto oblasti. Uzávierka: 2. 10. 2023 (nadacianbs.sk/granty).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk