Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výberové konanie

Vykonávanie funkcie predsedníčky rady školy počas PN N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Som predsedníčkou rady školy a som aktuálne piaty mesiac na PN. Môžem vykonávať funkciu predsedu RŠ počas výberového konania na fuknciu riaditeľa školy? Ak by mi to zdravotný stav nedovolil, môže plnohodnotne prevziať kompetencie a úkony počas výb...

Výberové konanie po vyradení materskej školy zo siete N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyradenie materskej školy (právneho subjektu) zo siete škôl a školských zariadení SR a zároveň zaradenie tejto MŠ ako elokovaného pracoviska pod druhú materskú školu, tiež právny subjekt. Čo bude s riaditeľkami? Je  zo zákona  povinnosť zriaďovate...

Účasť verejnosti na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže sa zúčastniť verejnosť (starosta, poslanci ...) na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy?

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Je možné, aby pri novovzniknutej súkromnej ZS nebol hneď vymenovaný riaditel, ale dočasne by bol poverený pedagogicky zamestnanec školy. Ak je takáto situácia možná, aká je zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy. 

Poverenie vedením školy po neúspešnom výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

Atestácia ako podmienka na výkon funkcie riaditeľa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to podľa aktuálnej legislatívy s požiadavkami na obsadenie do funkcie riaditeľa ZŠ? Je potrebná 1. atestácia? Čo sa rozumie pod "podmienkami získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a...

Riadny hlas ŠŠI pri výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Na stránke direktor.sk v časti Riadenie školy som sa dočítala, že: "podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. - Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný  nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členo...

Výberové konanie bez kandidáta a postup zriaďovateľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

VÝBEROVÉ KONANIE - Vyradenie kandidáta na pozíciu riaditeľ ZŠ N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže byť do výberového konania na riaditeľa ZŠ zaradená uchádzačka, ktorá absolvovala vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore vychovávateľstvo na UKF v Nitre, bol jej priznaný akademický titul  - magister (Mgr.), predloži...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ